Kanada, ABŞ we Meksika täze düzgün boýunça söwda edip başlarlar

Kanada, ABŞ we Meksika täze düzgün boýunça söwda edip başlarlar

Kanada, ABŞ we Meksika täze düzgün boýunça söwda edip başlaýarlar. Üýtgeşme awtomobil, süýt önümleri we metallurgiýa pudagyna degişli bolar. Bu barada TASS-a salgylanmak bilen nevnov.ru habar berýär.
Üç ýurduň täze söwda ylalaşygy (The Agreement between the United States of America, the United Mexican States, and Canada - USMCA) 1994-nji ýyldan bäri hereket edýän resminamanyň ýerini çalşyrar. Ol 1-nji iýuldan güýje girer. Ony gözden geçirmek boýunça gepleşikler 2017-2018-nji ýyllar aralygynda alnyp baryldy. Şertnama 2018-nji ýylyň noýabrynda Buenos-Aýresde G20 sammitinde gol çekildi. USMCA ylalaşygy üç sany demirgazyk amerikan ýurtlarynyň arasynda her ýylda $1,5 trln möçberde girdejili uly halkara bazarynda söwdanyň düzgünlerini sazlaýar.
Indi awtomobilleriň önümçiliginde ulanylýan alýuminiň, aýnanyň, ähli poladyň 70%-i Demirgazyk Amerikada öndürilmeli. ABŞ bilen Kanadanyň arasynda süýt önümleri pudagyna degişli bolan gepleşikler agyr gepleşikleriň biri boldy. Netijede, amerikanlara Kanadanyň süýt önümleri bazaryna gümrük haksyz 3,6% elýeterliligi gazanmak başartdy. Mundan başga-da, Kanada ultrasüzülen süýdüň ýola goýulmagyna hereket edýän çäklendirmeler hem aýrylar. Şeýle-de, intellektual eýeçiligiň goragyna degişli bolan şertnamanyň punkt kadalary hem üýtgedildi. Awtorlyk hukugynyň hereket edýän döwri hem awtoryň ölüminden soň 50-den 70 ýyla çenli artdyryldy.
ABŞ-nyň prezidenti Donald Tramp täze ylalaşyk JIÖ-iň 1%-inden gowrak ösüşini üpjün eder, köp sanly iş orunlaryny döreder we ABŞ-da ykdysady migrantlaryň akymyny kemelder diýip hasaplaýar. Ýöne pandemiýa şertlerinde ylalaşygyň täsiri has ujypsyz hem bolup biler. Hünärmenler täze ylalaşyk ABŞ-nyň dünýäden ykdysady üzňeligine getirip bilmeginden ätiýaç edýärler.