Asmanexpress-de gök önümlerde nobatdaky dynç günki arzanlaşyklar başlandy

  • 27.01.2024 11:39
  • 5451
Asmanexpress-de gök önümlerde nobatdaky dynç günki arzanlaşyklar başlandy

Howanyň sowuk günlerinde mümkin boldugyndan öýde oturmak saglygyňyz üçin peýdalydyr. Size gerek harytlaryň gapyňyza gysga wagtda we arzan bahadan eltilmegini bolsa Asmanexpress üpjün eder. Asmanexpress, däp bolşy ýaly, bu gezekki dynç günlerinde hem gök önümleriň bir toparyna arzanlaşyk aksiýasyny yglan etdi.

27-28-nji ýanwarda Asmanexpress-iň gök önümler bölüminde şu arzanlaşyklar hereket eder:

  • Käşir 1kg – 1,80m
  • Kartoşka 1kg – 4,30m
  • Sogan 1kg – 3,30m
  • Kelem 2-3kg – 3,5m

Arzanlaşykdaky beýleki önümler bilen Asmanexpress platformasynda tanşyp bilersiňiz.
Dynç günleriňizi bazara gidip, ýüklenip, ýadap gelmäge derek, maşgalaňyza sarp ediň!

Dynç alyň!
Asmanexpress bolsa size sargydyňyzy tiz wagtda gapyňyza getirer.
Hepdelik sarp etjek gök-önümleriňizi arzan bahadan dolduryp goýmak üçin amatly pursat!

Asmanexpress bilen sagdyn durmuş ýörelgelerini berjaý ediň!
Iň soňky täzeliklerden hem-de arzanladyşlardan habarly bolmak üçin @asman_express Instagram sahypasyny yzarlap durmagy unutmaň!
Sargyt etmek üçin ykjam goşundyny ýükläp alyň we sargyt ediň.
Asmanexpress – pikir edişiňizdenem ÇALT!
Eltip bermek hyzmaty her gün 7:30-dan 23:00-a çenli işleýär.
Asmanexpress ykjam goşundysyny: Google Play we AppStore salgylaryndan ýükläp alyp bilersiňiz.

Habarlaşmak üçin:
+99361282393
+99364 755997 
Saýt: asmanexpress.com
Elektron poçta: info.asmanexpress@gmail.com

şu gün 19:49
13210

Sowuk günlerde egin-eşikleri brend dükanlardan onlaýn satyn alyň

Howanyň aşa sowuk günlerinde özüňize gerek egin-eşikleri asmanexpress.com/shop/tm onlaýn dükanyndan onlaýn satyn alyp bolýar.  “Berkarar” söwda we medeni dynç alyş merkezinde ýerleşýän Avva, LC Waikiki, Flo, Hagi...

düýn 15:10
121397

Asmanexpress-de gök önümlerde nobatdaky dynç günki arzanlaşyklar başlandy

Howanyň sowuk, ýagynly günlerinde mümkin boldugyndan öýde oturmak saglygyňyz üçin peýdalydyr. Gerek harytlaryň gapyňyza gysga wagtda we arzan bahadan eltilmegini bolsa Asmanexpress üpjün eder. Asmanexpress, däp...

22.02.2024 18:39
89818

Brend egin-eşikler iň gowy sowgat bolup biler

Baýramçylykda ýakynlaryňa “Näme sowgat almaly?” diýen sowal hemmelerde bolsa gerek. Ýakynlaryňyzyň göwnünden turjak sowgady tapmak welin hemmeler üçin aňsat däl. Bu ýagdaýda brend egin-eşik dükanlary amatly tekliplerini...

22.02.2024 17:04
73977

FotoLab ykjam goşundysynda islän suratyňy telefon çehollaryna çap etdirip bolýar. Özi hem onlaýn

Telefon çeholyňyza üýtgeşik, özboluşly suraty çap etdirmek isleýäňizmi? Onda FotoLab ykjam goşundysy islendik suratlaryňyzy telefon çehollaryna çap etmek hyzmatyny hödürleýär. Bu ykjam goşundynyň üsti bilen arzuwyňyzdaky...