Ridli Skott “Gladiatoryň” dowamyny surata düşürmegi tamamlady

  • 21.01.2024 20:34
  • 6804
Ridli Skott “Gladiatoryň” dowamyny surata düşürmegi tamamlady

Režissýor Ridli Skott “Gladiator 2” filmini surata düşürmegi resmi taýdan tamamlady. Sikwelde baş keşbi ýerine ýetiriji Pol Meskal Instagram-da režissýor bilen düşen suratyny ýerleşdirip, “Soňy” ýazgysy bilen onuň üstüni ýetirdi. Bu barada RBK habar berýär.

Ridli Skott taryhy dramanyň dowamyny döretmek meýilnamalary barada heniz 2000-nji ýyllaryň başynda aýdypdy. Surata düşüriş işleri diňe 20 ýyldan gowrak wagt soň, 2023-nji ýylyň iýun aýynda başlady. Ýöne önümçiligi Golliwudda aktýorlaryň iş taşlaýyşlary sebäpli togtatmaly boldy. Iş dekabr aýynyň başynda gaýtadan dowam etdirildi. Lentanyň prokata çykjak senesi 2024-nji ýylyň 22-nji noýabryna meýilleşdirilýär.
Ikinji bölümiň wakalary asyl filmiň sýužetinden 25 ýyl soň, birinji bölümde Rassel Krouwyň ýerine ýetirmegindäki Maksimusyň ölüminden köp ýyl geçensoň bolup geçýär. Meskal filmde Lusillanyň (Konni Nilsen) ogly we Kommod imperatorynyň (Hoakin Feniks) ýegeni Lusiýiň keşbini ýerine ýetirýär. Şeýle-de, filmde Barri Keogan, Denzel Waşington we Jozef Kuinn surata düşdi.
Surata düşürme işleri Maltada we Marokkoda geçirildi. Bu film eýýäm ýylyň iň köp garaşylýan taslamalarynyň biri diýlip atlandyryldy.
Asyl film ekrana 2000-nji ýylda çykdy we prokatda 460,5 mln dollar ýygnady. “Oskaryň” eýesi Rassel Krou “Gladiatorda” iň gowy erkek keşbi üçin baýraga mynasyp boldy.
Sikwelde baş keşbi alan 27 ýaşly aktýor Pol Meskal “Adaty adamlar” mini-serialynda Konnel Uoldronyň keşbi bilen meşhur boldy. 2023-nji ýylda “Güneşim” dramasyndaky baş keşbi üçin ilkinji gezek “Oskar” we BAFTA baýraklaryna dalaşgär görkezildi.

şu gün 11:55
25

Angliýanyň mekdeplerinde ykjam telefonlar doly gadagan edilýär

Beýik Britaniýanyň häkimiýetleri Angliýanyň mekdeplerinde ykjam telefonlaryň ulanylmagyna doly gadaganlyk girizýän görkezmäni neşir etdiler. Bu barada Birleşen Korollygyň Bilim ministrliginiň metbugat relizine...

şu gün 11:50
151

iPhone 16 Pro-nyň kamerasy täze dizaýna eýe bolar

Apple dizaýnda we işleýşinde birnäçe üýtgeşiklik aljak iPhone 16 Pro smartfonlarynyň täze hataryny çykarmaga taýynlanýar. Wccftech portalynyň habaryna görä, iň görnükli täzelikleriň biri esasy kameranyň täze dizaýny...

şu gün 07:17
1214

Aşgabatda Türkmenistanyň we Italiýanyň tanymal pianinoçylarynyň bilelikdäki konserti guralar

Şu ýyl Italiýanyň Aşgabatdaky diplomatik edarasynyň açylanyna 10 ýyl bolýar. Bu şanly sene mynasybetli birnäçe syýasy, medeni, işewür we bilim çäreleri geçiriler. Bu barada Italiýanyň Türkmenistandaky ilçisi Luiji...

şu gün 07:02
1709

Eminem aýdym-saz muşdaklary hakynda dokumental film döreder

Meşhur hip-hop aýdymçysy Eminem çendenaşa muşdaklyk hadysasy hakynda «Sten medeniýeti» atly dokumental film döreder. Bu hadysa «Sten» (2000) atly aýdym çykandan soň internetde şeýle atlandyrylyp başlandy: onda...