PLATINUM awtoýuwalgasy aksiýalary we nyrhlary barada habar berdi

 • 21.01.2024 16:12
 • 145037
PLATINUM awtoýuwalgasy aksiýalary we nyrhlary barada habar berdi

Tiz hem ýokary hilli hyzmat. Hemişelik müşderilere arzanlaşyklar. Ekspress ýuwalga... Oguzhan köçesiniň ugrunda “Kia-Hyundai” söwda-hyzmat ediş merkezinde ýerleşýän Platinum awtoýuwalgasy hyzmatlaryny hem nyrhlaryny mälim etdi.

Awtoýuwalga şu hyzmatlary hödürleýär:

 • Maşynyň daşyny arassalamak hem ýalpyldatmak;
 • Maşynyň içini arassalamak hem aromat ys bermek;
 • Tekerleri penalamak, motor-hodowoýy arassalamak

Bu işler dowam edýän wagtynda bolsa, awtoulag eýeleri çaý, kofe içip, dynç alyp bilerler. Galyberse-de, garaşmagyň wagty uzak bolmaz.
Adaty ýuwalgada içi-daşy ortaça 45-50 minut, ekspress ýuwalga – 30 minut.

Hyzmatlaryň nyrhlary şulardan ybarat (kiçi ulag / uly ulag):

 • Içi-daşy – 50/60m
 • Daşy – 40/50m
 • Içi – 20/30m
 • Suw sepmek+gubka – 25/30m
 • Suw sepmek+süpürmek – 30/40m
 • Suw sepmek – 20/20m
 • Tekerler – 20/20m
 • Ekspress ýuwalga – 100/120m
 • Doly himçistka – 800/1000m
 • Orta himçistka – 500/800m
 • Motora suw sepmek – 20/20m
 • Motory sredstwa bilen ýuwmak – 100/120m
 • Pena – 25/25m
 • Reňkli pena – 30/30m
 • Domkrat – 50/70m

Awtoýuwalga hemişelik müşderileri üçin arzanlaşyk aksiýalaryny hödürleýär. 5 sapar maşynyny ýuwduranlara, 6-njy saparda 50% arzanlaşyk berilýär.
Awtoýuwalga maşyny padýomnikde galdyryp, aşaklary bilen ýuwup berýär. Dürli görnüşli ys berijileri ulanýar.

Iş wagty: 06:00-22:00
Salgysy: Aşgabat ş., Oguzhan köçesi (Aýtakow), Kia-Hyundai söwda-hyzmat ediş merkezi.
Telefon belgisi: +99371 20-23-69
Instagram: @platinum_awtoyuwalga
Tmcars-Biznes hasap: PLATINUM awtoýuwalga

şu gün 19:49
13210

Sowuk günlerde egin-eşikleri brend dükanlardan onlaýn satyn alyň

Howanyň aşa sowuk günlerinde özüňize gerek egin-eşikleri asmanexpress.com/shop/tm onlaýn dükanyndan onlaýn satyn alyp bolýar.  “Berkarar” söwda we medeni dynç alyş merkezinde ýerleşýän Avva, LC Waikiki, Flo, Hagi...

düýn 15:10
121397

Asmanexpress-de gök önümlerde nobatdaky dynç günki arzanlaşyklar başlandy

Howanyň sowuk, ýagynly günlerinde mümkin boldugyndan öýde oturmak saglygyňyz üçin peýdalydyr. Gerek harytlaryň gapyňyza gysga wagtda we arzan bahadan eltilmegini bolsa Asmanexpress üpjün eder. Asmanexpress, däp...

22.02.2024 18:39
89818

Brend egin-eşikler iň gowy sowgat bolup biler

Baýramçylykda ýakynlaryňa “Näme sowgat almaly?” diýen sowal hemmelerde bolsa gerek. Ýakynlaryňyzyň göwnünden turjak sowgady tapmak welin hemmeler üçin aňsat däl. Bu ýagdaýda brend egin-eşik dükanlary amatly tekliplerini...

22.02.2024 17:04
73977

FotoLab ykjam goşundysynda islän suratyňy telefon çehollaryna çap etdirip bolýar. Özi hem onlaýn

Telefon çeholyňyza üýtgeşik, özboluşly suraty çap etdirmek isleýäňizmi? Onda FotoLab ykjam goşundysy islendik suratlaryňyzy telefon çehollaryna çap etmek hyzmatyny hödürleýär. Bu ykjam goşundynyň üsti bilen arzuwyňyzdaky...