Öz logotipiň oturdylan ýeňsiz kurtkalar hem müşderä sowgat, hem gezip ýören reklamaň

  • 14.01.2024 22:36
  • 15962
Öz logotipiň oturdylan ýeňsiz kurtkalar hem müşderä sowgat, hem gezip ýören reklamaň

Logotipiň oturdylan ýeňsiz kurtkalar diňe bir öz işgärleriň üçin iş eşigi bolmak bilen çäklenmän, eýsem, müşderiler üçin hem ýerine düşen sowgat bolup biler. Siziň logotipiňiz oturdylan ýeňsiz kurtkalary geýen müşderiler brendiň mahabatyny mugt ýaýradyjylar bolup durýar. Howanyň sowap başlamagy bilen marketleriň, söwda merkezleriniň, hyzmatlar ulgamynda iş alyp barýan dürli kärhanalar işgärleriniň iş eşiginiň üstünden kurtka geýmek zerurlygy ýüze çykýar. Öz logotipiň oturdylan ýeňsizler hem brendiň tanalmagyna täsir eder, hem müşderiler üçin sowgatlyk bolar.
Bu hili kurtkalary «Gadyr Style» kärhanasy taýýarlap berýär.

EKLIN, ÝOLAŞAN, TIMAR, BANT, RYSGAL kompyuter, Altyn şöhle ýaly kompaniýalar öz müşderilerine sowgat hökmünde Gadyr Style-yň ýokary hilli ýeňsiz kurtkalaryny paýladylar.
«Gadyr Style» žiletlere we kurtkalara oturdyp beren haryt nyşanlarynyň köp gezek ýuwlandan soň hem, uzak wagtlap ýokary hilini saklap galjakdygyny kepillendirýär. Kompaniýanyň logotipi kurtkanyň döşüne we arka tarapynda dokma görnüşinde hem-de ýelmenýän nakleýka görnüşinde oturdylýar. Gadyr Style-yň ýeňsizleriniň esasy aýratynlygy — sargyt edilen ýeňsizler müşderileriň saýlan dizaýnyna görä tikilýär. Logotip dokma görnüşinde edilip, ol ýeňsiz kurtka bilen sazlaşyp oturýar.


Sargydyň iň az mukdary — 50 sany.
Sargytlar — 15-20 günüň dowamynda ýerine ýetirilýär.
«Altyn şöhle», «Mekan konditer», «Tolkun», «Timar», BANT, «Ýunus», «Rysgal kompýuter» ýaly kompaniýalar, Şazada market, City market, Şerbet market, Halk market, Aşgabat market, Paýtagt market ýaly marketlerdir söwda merkezleri öz işgärleri üçin «Gadyr Style» hususy kärhanasyndan logotipli ýeňsiz kurtkalary aldylar.
Žiletler bilen bir hatarda «Gadyr Style» kompaniýasy güýz-gyş möwsüminde zerur bolan kurtkalaryň hem giň toplumyny öndürýär. Kurtkalara hem sargyt ediji kompaniýanyň haryt nyşanyny — logotipini oturdyp bolýar.

Öz logotipiňiz oturdylan ýeňsiz žiletleri, kurtkalary sargyt etmek isleseňiz şu telefon belgisine jaň edip bilersiňiz:
+99365082347
 

düýn 20:54
47695

Erkekler üçin nähili sowgat almaly? Avva, Mavi, Altinyildiz amatly teklip bilen ýüzlenýär

Erkekler üçin brend egin-eşikleriň dükany bolan Avva, Mavi we Altinyildiz dükanlarynda uly arzanlaşyklar yglan edildi. AVVA dükanynda Parfýum – 199 m; Switer – 199 m; Sweatshirt – 199 m; Köýnek – 99 m; Kemer –...

19.02.2024 08:04
26414

Türkmenistanda şu hepdäniň dowamynda garaşylýan howa maglumaty (19.02 - 25.02)

Türkmenistanyň Gidrometeorologiýa baradaky gullugy ýurdumyzda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada maglumat berdi: Aşgabatda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda...

17.02.2024 19:24
121509

LC Waikiki-de 1 alana 1-i mugt ýa-da bir harydy 50% arzan alyp bolýan aksiýa geçirilýär

LC Waikiki brendiniň Aşgabatdaky resmi dükanynda täsin aksiýa geçirilýär. Islendik adam dükandan 1 haryt alana 1-i mugt aksiýasyndan ýa-da ähli harytlara 50% arzanladyş aksiýasyndan peýdalanyp biler. Şeýle hem...

17.02.2024 16:52
7340

Arzan himiýa harytlarynyň onlaýn dükany bolan OWAL eltip bermek hyzmatyny arzanlatdy

Öý hem hojalyk himiýa harytlaryny bazar bahasyndan hem arzan  satyn alyp bolýan OWAL onlaýn dükany eltip bermek hyzmatyny arzanlatdy. Onlaýn dükandan: 250 manada çenli söwda edene, eltip bermek hyzmatynyň bahasy...