Diňe 15-nji ýanwarda. Asmanexpress bakaleýa önümlerine uly arzanlaşyk geçirýär

  • 14.01.2024 21:25
  • 6141
Diňe 15-nji ýanwarda. Asmanexpress bakaleýa önümlerine uly arzanlaşyk geçirýär

Azyk hem hojalyk harytlarynyň giň toplumyny amatly bahadan hödürleýän Asmanexpress 15-nji ýanwarda bakaleýa önümlerine uly arzanlaşyk geçirýär.

15-nji ýanwarda Asmanexpress-den tüwi, makaron, däneli önümleri, ketçup, maýonez, souslary, ýag önümlerini, şeker, un ýaly önümleri amatly bahadan satyn alyp bolar.
Haýsy önümleriň arzanlaşykda boljakdygyny, umuman, önümleriň ählisiniň bahalaryny bilmek üçin Asmanexpress ykjam goşundysyny özüňize ýükläp alyň we yzarlap duruň!.
Asmanexpress sargydyňyzy tiz wagtda gapyňyza getirer.
Hepdelik sarp etjek önümleriňizi arzan bahadan dolduryp goýmak üçin amatly pursaty elden bermäň!
Iň soňky täzeliklerden hem-de arzanladyşlardan habarly bolmak üçin @asman_express Instagram sahypasyny yzarlap durmagy unutmaň!
Sargyt etmek üçin ykjam goşundyny ýükläp alyň we sargyt ediň.
Asmanexpress – pikir edişiňizdenem ÇALT!
Eltip bermek hyzmaty her gün 7:30-dan 23:00-a çenli işleýär.
Asmanexpress ykjam goşundysyny: Google Play we AppStore salgylaryndan ýükläp alyp bilersiňiz.

Habarlaşmak üçin:
+99361282393; 
+99364 755997 
Saýt: asmanexpress.com

Elektron poçta: info.asmanexpress@gmail.com

11.06.2024 14:27
22734

Şamelek Pavilion toý dabaralary üçin Türkmenistanda ilkinji bolup üçegi aýna ýaly dury palatkalaryny hödürleýär

“Şamelek Pavilion” Türkmenistanda ilkinji bolup toý dabalary, sadakalar, doglan günler, şeýle hem köp adamly beýleki dabaralar üçin niýetlenen üçegi aýna ýaly dury, özboluşly bezegi bolan ýewro palatka hyzmatyny...

11.06.2024 13:49
17146

Aşgabatdaky «Awtomobil ulag hyzmaty» kiçi awtobus we ýeňil taksi sürüjilerini işe çagyrýar

«Awtomobil ulag hyzmaty» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti kiçi göwrümli awtobuslaryň hem-de ýeňil taksi awtoulaglarynyň sürüjilerini işe çagyrýar. Hususan-da, "BC" topara degişli sürüjilik şahadatnamasy we sürüjilik...

11.06.2024 06:26
12548

Ortaça temperatura + 42 gradus: Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty (10.06 - 16.06)

Şu hepdede ýurdumyzda yssy bolmagyna we birnäçe welaýatlarda gysga wagtlaýyn ýagşyň ýagmagyna garaşylýar. Käbir sebitlerde howanyň ortaça temperaturasy + 42 gradus bolar. Aşgabatda hepdäniň başynda üýtgäp durýan...

10.06.2024 16:01
13260

“Hem arzan al, hem sowgat al”: Elite elektronika dükanynda Gurban baýramy mynasybetli AKSIÝA başlanýar

Lomaý we bölek bahadan öý hojalyk harytlaryny hödürleýän «Elite Elektronika» dükany Gurban baýramy mynasybetli 11-20-nji iýun aralygynda AKSIÝA yglan edýär. Aksiýa laýyklykda 5 sany şert hödürlenýär: Aksiýa №1:...