«Esasy sebäp» HK gozgalmaýan emläk bilen bagly resminamalary tiz wagtda resmileşdirip berýär

  • 31.08.2023 18:53
  • 52966
«Esasy sebäp» HK gozgalmaýan emläk bilen bagly resminamalary tiz wagtda resmileşdirip berýär

«Esasy sebäp» hususy kärhanasy gozgalmaýan emläk bilen bagly dürli meseleler boýunça ygtybarly hem tiz hyzmatlaryny hödürleýär.

Hususy kärhana gozgalmaýan emlägiň ähli görnüşlerini — jaýlary, öýleri (kwartiralary), ofisleri satyn almak we satmak, şeýle hem ýaşaýyş jaýlaryny hususylaşdyrmak, kärendä bermek, islendik çylşyrymlylykdaky resminamalary resmileşdirmek bilen meşgullanýar.
Mundan başga-da, «Esasy Sebäp» gozgalmaýan emläk üçin resminamalary (patentler, ýitirilen resminamalary dikeltmek, ada geçirmeleri, wesýetleri we miraslary) resmileşdirmek meseleleri boýunça maslahat berýär, şeýle hem ähli görnüşli ýaşaýyş we iş jaýlaryny abatlamak işlerini ýerine ýetirýär.
Ähli hyzmatlar gysga wagtyň içinde we elýeterli bahalarda öňünden töleg geçirilmezden, nagt däl tölegler bilen hödürlenýär.

Salgysy: Aşgabat, köç. Parahat 7/2 (Mir), 6-njy bina.
Habarlaşmak üçin telefon belgisi:
+99365 67-20-55
Instagram: esasy_sebap_ashgabat

düýn 15:42
12098

«Central Park» restoranyndan eltip berilýän tagamlary 50% arzanlaşyk bilen sargyt edip bolýar

Aşgabatda «10 ýyl Abadançylyk» köçesiniň ugrunda «Altyn asyr» söwda-dynç alyş merkezinde ýerleşýän «Central Park» restorany eltip berilýän tagamlaryna 50% arzanlaşyk yglan etdi. Indi, menýudaky tagamlary öýde ýa...

27.09.2023 18:17
12036

MAVI egin-eşik dükanyna täze güýz kolleksiýasy geldi

«Berkarardaky» MAVI dükanyna egin-eşikleriň täze güýz tapgyry geldi. MAVI dükany erkekler hem-de zenanlar üçin bölümlerinde möwsüme görä köýnekleriň, jinsileriň, aksessuarlaryň giň toplumyny amatly bahadan hödürleýär...

26.09.2023 22:05
11869

Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty: gijelerine +10 gradusa çenli salkynlar

Şu hepdäniň dowamynda ýurdumyzda açyk howanyň bolmagyna garaşylýar. Ýöne sebitleriň käbirinde az-kem ýagyş ýagar, howa gijelerine +10 gradusa çenli peseler. Howanyň ortaça temperaturasy +29 gradus bolar diýip,...

26.09.2023 13:48
72949

LC Waikiki dükanyna egin-eşikleriň täze güýz tapgyry geldi

Güýz egin-eşikleriňizi täzelediňizmi! LC Waikiki täze kolleksiýasyny hödürleýär. LC Waikiki brendiniň Aşgabatdaky resmi dükany egin-eşikleriň täze — güýz tapgyrynyň gelendigini ýatladýar. Täze gelen kolleksiýanyň...