«Esasy sebäp» HK gozgalmaýan emläk bilen bagly resminamalary tiz wagtda resmileşdirip berýär

  • 31.08.2023 18:53
  • 53195
«Esasy sebäp» HK gozgalmaýan emläk bilen bagly resminamalary tiz wagtda resmileşdirip berýär

«Esasy sebäp» hususy kärhanasy gozgalmaýan emläk bilen bagly dürli meseleler boýunça ygtybarly hem tiz hyzmatlaryny hödürleýär.

Hususy kärhana gozgalmaýan emlägiň ähli görnüşlerini — jaýlary, öýleri (kwartiralary), ofisleri satyn almak we satmak, şeýle hem ýaşaýyş jaýlaryny hususylaşdyrmak, kärendä bermek, islendik çylşyrymlylykdaky resminamalary resmileşdirmek bilen meşgullanýar.
Mundan başga-da, «Esasy Sebäp» gozgalmaýan emläk üçin resminamalary (patentler, ýitirilen resminamalary dikeltmek, ada geçirmeleri, wesýetleri we miraslary) resmileşdirmek meseleleri boýunça maslahat berýär, şeýle hem ähli görnüşli ýaşaýyş we iş jaýlaryny abatlamak işlerini ýerine ýetirýär.
Ähli hyzmatlar gysga wagtyň içinde we elýeterli bahalarda öňünden töleg geçirilmezden, nagt däl tölegler bilen hödürlenýär.

Salgysy: Aşgabat, köç. Parahat 7/2 (Mir), 6-njy bina.
Habarlaşmak üçin telefon belgisi:
+99365 67-20-55
Instagram: esasy_sebap_ashgabat

21.06.2024 15:58
11048

«Altyn gapy» dükany amatly bahadan daşky we içki gapylary hödürleýär

«Altyn gapy» dükany müşderileriň islegine görä saýlamak üçin gapylaryň giň toplumyny hödürleýär. Dükanda ýokary hilli türk, belarus, hytaý gapylary, şeýle hem Türkmenistanda öndürilen gapylar amatly bahadan hödürlenýär...

18.06.2024 18:26
30225

Aşgabatda öýde we howluda gurnalýan basseýnleriň dürli görnüşlerini nireden satyn alyp bolýar?

Tomus möwsüminde dynç almak üçin hökman deňze gitmeli diýip kim aýdypdyr? INTEX dükany maşgalaňyz üçin “deňizde dynç alşy” öýüňizden gurnamagy teklip edýär. Munuň üçin öýde-howlularda gurnalýan basseýnler ýerine...

11.06.2024 14:27
27002

Şamelek Pavilion toý dabaralary üçin Türkmenistanda ilkinji bolup üçegi aýna ýaly dury palatkalaryny hödürleýär

“Şamelek Pavilion” Türkmenistanda ilkinji bolup toý dabalary, sadakalar, doglan günler, şeýle hem köp adamly beýleki dabaralar üçin niýetlenen üçegi aýna ýaly dury, özboluşly bezegi bolan ýewro palatka hyzmatyny...

11.06.2024 13:49
20612

Aşgabatdaky «Awtomobil ulag hyzmaty» kiçi awtobus we ýeňil taksi sürüjilerini işe çagyrýar

«Awtomobil ulag hyzmaty» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti kiçi göwrümli awtobuslaryň hem-de ýeňil taksi awtoulaglarynyň sürüjilerini işe çagyrýar. Hususan-da, "BC" topara degişli sürüjilik şahadatnamasy we sürüjilik...