Kutahya Seramik öýleriň içini keramika granit bilen bezemekde ekologiýa taýdan arassa önümlerini hödürleýär

  • 31.08.2023 11:49
  • 11210
Kutahya Seramik öýleriň içini keramika granit bilen bezemekde ekologiýa taýdan arassa önümlerini hödürleýär

«Kutahya Seramik» kompaniýasynyň Türkmenistandaky resmi dükany öýleriň içki bezeginde ulanmak üçin hem ygtybarly, hem durnukly, hem ekologiýa taýdan arassa keramika granit önümlerini hödürleýär.

Italýan tehnologiýalaryna laýyklykda, öndürilýän «Kutahya Seramik» kompaniýasynyň keramogranit plitkalary daşky durkuny uzak wagtlap üýtgewsiz saklap bilýär. Şeýle hem ol sowuga, çyglylyga çydamly we agyr ýükleri hem göterip bilýär. Bu önümler ekologiýa taýdan arassa örtük hasaplanýar.
Keramograniti öndürmekde ulanylýan ekologiýa taýdan arassa materiallar olary iýmit önümleriniň golaýynda ulanmak üçin ygtybarlylygy üpjün edýär. Keramogranit önümleri aýratyn idegi talap etmeýär hem-de ýönekeý çygly süpürgiç bilen süpürilende-de ony arassalamak aňsatdyr.


Ýerde taýdyrmazlygy üçin hammam otaglaryna düz we taýmaýan örtükli keramogranit plitkalary saýlanyp alynýar.
Beýleki aýratynlyklary bilen birlikde, islendik dizaýny saýlamaga mümkinçilik berýän dürli reňk çözgütleri keramograniti myhman we ýatylýan otaglaryň interýerinde ulanmaga hem ýaramly edýär.
«Kutahya» dükany eltip berme hyzmatyny Aşgabadyň çägine mugt ýerine ýetirýär.

Salgysy: Ak bugdaý etrabynyň çägindäki Senagat zolagy, «NG Kutahya» binasy.
Habarlaşmak üçin telefon belgisi:
+99365 61-16-11;
+99365 63-92-22.
Instgram: @kutahya_seramik_turkmenistan

düýn 18:17
7736

MAVI egin-eşik dükanyna täze güýz kolleksiýasy geldi

«Berkarardaky» MAVI dükanyna egin-eşikleriň täze güýz tapgyry geldi. MAVI dükany erkekler hem-de zenanlar üçin bölümlerinde möwsüme görä köýnekleriň, jinsileriň, aksessuarlaryň giň toplumyny amatly bahadan hödürleýär...

26.09.2023 22:05
10811

Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty: gijelerine +10 gradusa çenli salkynlar

Şu hepdäniň dowamynda ýurdumyzda açyk howanyň bolmagyna garaşylýar. Ýöne sebitleriň käbirinde az-kem ýagyş ýagar, howa gijelerine +10 gradusa çenli peseler. Howanyň ortaça temperaturasy +29 gradus bolar diýip,...

26.09.2023 13:48
6251

LC Waikiki dükanyna egin-eşikleriň täze güýz tapgyry geldi

Güýz egin-eşikleriňizi täzelediňizmi! LC Waikiki täze kolleksiýasyny hödürleýär. LC Waikiki brendiniň Aşgabatdaky resmi dükany egin-eşikleriň täze — güýz tapgyrynyň gelendigini ýatladýar. Täze gelen kolleksiýanyň...

25.09.2023 17:45
5670

Jo JIRARD, «Islän zadyňy islendik birine nädip satmaly» (16-njy bölüm)

Dowamy. Beýleki bölümleri şu salgylardan okap bilersiňiz: Giriş — 1-nji bölüm 2-nji bölüm 3-nji bölüm 4-nji bölüm 5-nji bölüm 6-njy bölüm 7-nji bölüm 8-nji bölüm 9-njy bölüm 10-njy bölüm 11-nji bölüm 12-nji bölüm...