MAVI egin-eşik dükanynda 1 haryt alana 1-i MUGT aksiýasy 31-nji awgusta çenli uzaldyldy

  • 26.08.2023 16:26
  • 14342
MAVI egin-eşik dükanynda 1 haryt alana 1-i MUGT aksiýasy 31-nji awgusta çenli uzaldyldy

«Berkarardaky» MAVI egin-eşik dükanynda ýylyň iň uly aksiýasy — 1 haryt alana 1-i MUGT aksiýasynyň möhleti 31-nji awgusta çenli uzaldyldy.
Aksiýa harytlaryň bellenen toparyna degişli.

MAVI dükany erkekler hem-de zenanlar üçin bölümlerinde möwsüme görä futbolkalardan başlap, köýnekleriň, jinsilereriň, aksessuarlaryň giň toplumyny hödürleýär.
MAVI brendiniň jinsilerinde sport boýunça türgenleşseň hem hiç zat bolanok. Muny ýakynda Türkmenistanyň Taekwondo ITF federasiýasynyň ýolbaşçysy, halkara derejeli sport ussady, halkara derejeli emin Gaýgysyz Atabaýew tassyklady.
Gaýgysyz Atabaýewiň aýtmagyna görä, egin-eşik diňe bir göze gelüwli ýa-da jana rahat bolmak bilen çäklenmän, şol bir wagtda çydamly hem bolmalydyr.
MAVI dükany şäher içine eltip bermek hyzmatyny mugt ýerine ýetirýär. Şeýle hem Türkmenistanyň islendik ýerine eltip bermek hyzmaty bar.
Dükanlarda tölegler nagt hem nagt däl görnüşde kabul edilýär.


Mavi we başga-da köp sanly brendleriň egin-eşiklerini Asmanshop onlaýn söwda platformasyndan hem aňsatlyk bilen sargyt edip bilersiňiz. Munuň üçin öýde Asmanexspress ykjam goşundysynyň Asmanshop bölümine girip, islendik brendiň egin-eşikleriniň ählisini telefonyňyzdan saýlap sargyt edip bolýar. 90 minudyň içinde saýlan egin-eşigiňizi birnäçe ölçegde öýüňize getirer.

Saýt: asmanexpress.com/shop/tm
MAVI dükany, «Berkarar» söwda-dynç alyş merkeziniň 2-nji gaty,
Tel: +99361643987

düýn 15:42
10679

«Central Park» restoranyndan eltip berilýän tagamlary 50% arzanlaşyk bilen sargyt edip bolýar

Aşgabatda «10 ýyl Abadançylyk» köçesiniň ugrunda «Altyn asyr» söwda-dynç alyş merkezinde ýerleşýän «Central Park» restorany eltip berilýän tagamlaryna 50% arzanlaşyk yglan etdi. Indi, menýudaky tagamlary öýde ýa...

27.09.2023 18:17
11766

MAVI egin-eşik dükanyna täze güýz kolleksiýasy geldi

«Berkarardaky» MAVI dükanyna egin-eşikleriň täze güýz tapgyry geldi. MAVI dükany erkekler hem-de zenanlar üçin bölümlerinde möwsüme görä köýnekleriň, jinsileriň, aksessuarlaryň giň toplumyny amatly bahadan hödürleýär...

26.09.2023 22:05
11753

Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty: gijelerine +10 gradusa çenli salkynlar

Şu hepdäniň dowamynda ýurdumyzda açyk howanyň bolmagyna garaşylýar. Ýöne sebitleriň käbirinde az-kem ýagyş ýagar, howa gijelerine +10 gradusa çenli peseler. Howanyň ortaça temperaturasy +29 gradus bolar diýip,...

26.09.2023 13:48
56543

LC Waikiki dükanyna egin-eşikleriň täze güýz tapgyry geldi

Güýz egin-eşikleriňizi täzelediňizmi! LC Waikiki täze kolleksiýasyny hödürleýär. LC Waikiki brendiniň Aşgabatdaky resmi dükany egin-eşikleriň täze — güýz tapgyrynyň gelendigini ýatladýar. Täze gelen kolleksiýanyň...