Wooden world islän dizaýnyň boýunça arassa agaçdan mebel önümlerini ýasap berýär

  • 24.08.2023 17:39
  • 10120
Wooden world islän dizaýnyň boýunça arassa agaçdan mebel önümlerini ýasap berýär

«Wooden world» önümhanasy müşderileriň islän dizaýny boýunça gapy, şkaf, krowat, sauna, basgançaklar, bassyrma, stol, oturgyç ýaly islendik görnüşli mebel önümlerini ýasap berýär.

«Wooden world» mebel önümlerini hoz, dub, sosna, garagaç, buk ýaly diňe arassa agaçlardan ybarat bolan materiallardan ýasaýar. Sargyt esasynda ofis hem öý mebelleriniň giň toplumy taýýarlanylýar.
«Wooden world» baryp ölçeg almak, eltip bermek we gurnamak, şeýle hem öňki mebeliň durkuny täzeläp bermek ýaly hyzmatlaryny hem hödürleýär.
Sargytlar möçberine görä, bir aýdan üç aýa çenli möhletde ýerine ýetirilýär.
Agaç ussalary işine kepil geçýär.
«Wooden world» şeýle hem müşderiler üçin dürli görnüşli arzanlaşyklaryň hereket edýändigini ýatladýar.
Sargytlar welaýatlardan hem kabul edilýär.
«Wooden world-yň» eden işleri bilen Instagram sahypasyndan has giňişleýin tanşyp bilersiňiz.

Salgysy: Aşgabat ş., Berkararlyk etraby, (3-nji Bäşýyllyk) 1926-njy köçe, jaý 43"B"
Telefonlar: +99363233644; 55-11-79.
Instagram: wooden.world.tm
TmCars: wooden-world

düýn 15:42
12917

«Central Park» restoranyndan eltip berilýän tagamlary 50% arzanlaşyk bilen sargyt edip bolýar

Aşgabatda «10 ýyl Abadançylyk» köçesiniň ugrunda «Altyn asyr» söwda-dynç alyş merkezinde ýerleşýän «Central Park» restorany eltip berilýän tagamlaryna 50% arzanlaşyk yglan etdi. Indi, menýudaky tagamlary öýde ýa...

27.09.2023 18:17
12163

MAVI egin-eşik dükanyna täze güýz kolleksiýasy geldi

«Berkarardaky» MAVI dükanyna egin-eşikleriň täze güýz tapgyry geldi. MAVI dükany erkekler hem-de zenanlar üçin bölümlerinde möwsüme görä köýnekleriň, jinsileriň, aksessuarlaryň giň toplumyny amatly bahadan hödürleýär...

26.09.2023 22:05
11912

Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty: gijelerine +10 gradusa çenli salkynlar

Şu hepdäniň dowamynda ýurdumyzda açyk howanyň bolmagyna garaşylýar. Ýöne sebitleriň käbirinde az-kem ýagyş ýagar, howa gijelerine +10 gradusa çenli peseler. Howanyň ortaça temperaturasy +29 gradus bolar diýip,...

26.09.2023 13:48
81161

LC Waikiki dükanyna egin-eşikleriň täze güýz tapgyry geldi

Güýz egin-eşikleriňizi täzelediňizmi! LC Waikiki täze kolleksiýasyny hödürleýär. LC Waikiki brendiniň Aşgabatdaky resmi dükany egin-eşikleriň täze — güýz tapgyrynyň gelendigini ýatladýar. Täze gelen kolleksiýanyň...