Wooden world islän dizaýnyň boýunça arassa agaçdan mebel önümlerini ýasap berýär

  • 24.08.2023 17:39
  • 10383
Wooden world islän dizaýnyň boýunça arassa agaçdan mebel önümlerini ýasap berýär

«Wooden world» önümhanasy müşderileriň islän dizaýny boýunça gapy, şkaf, krowat, sauna, basgançaklar, bassyrma, stol, oturgyç ýaly islendik görnüşli mebel önümlerini ýasap berýär.

«Wooden world» mebel önümlerini hoz, dub, sosna, garagaç, buk ýaly diňe arassa agaçlardan ybarat bolan materiallardan ýasaýar. Sargyt esasynda ofis hem öý mebelleriniň giň toplumy taýýarlanylýar.
«Wooden world» baryp ölçeg almak, eltip bermek we gurnamak, şeýle hem öňki mebeliň durkuny täzeläp bermek ýaly hyzmatlaryny hem hödürleýär.
Sargytlar möçberine görä, bir aýdan üç aýa çenli möhletde ýerine ýetirilýär.
Agaç ussalary işine kepil geçýär.
«Wooden world» şeýle hem müşderiler üçin dürli görnüşli arzanlaşyklaryň hereket edýändigini ýatladýar.
Sargytlar welaýatlardan hem kabul edilýär.
«Wooden world-yň» eden işleri bilen Instagram sahypasyndan has giňişleýin tanşyp bilersiňiz.

Salgysy: Aşgabat ş., Berkararlyk etraby, (3-nji Bäşýyllyk) 1926-njy köçe, jaý 43"B"
Telefonlar: +99363233644; 55-11-79.
Instagram: wooden.world.tm
TmCars: wooden-world

21.06.2024 15:58
11048

«Altyn gapy» dükany amatly bahadan daşky we içki gapylary hödürleýär

«Altyn gapy» dükany müşderileriň islegine görä saýlamak üçin gapylaryň giň toplumyny hödürleýär. Dükanda ýokary hilli türk, belarus, hytaý gapylary, şeýle hem Türkmenistanda öndürilen gapylar amatly bahadan hödürlenýär...

18.06.2024 18:26
30225

Aşgabatda öýde we howluda gurnalýan basseýnleriň dürli görnüşlerini nireden satyn alyp bolýar?

Tomus möwsüminde dynç almak üçin hökman deňze gitmeli diýip kim aýdypdyr? INTEX dükany maşgalaňyz üçin “deňizde dynç alşy” öýüňizden gurnamagy teklip edýär. Munuň üçin öýde-howlularda gurnalýan basseýnler ýerine...

11.06.2024 14:27
26998

Şamelek Pavilion toý dabaralary üçin Türkmenistanda ilkinji bolup üçegi aýna ýaly dury palatkalaryny hödürleýär

“Şamelek Pavilion” Türkmenistanda ilkinji bolup toý dabalary, sadakalar, doglan günler, şeýle hem köp adamly beýleki dabaralar üçin niýetlenen üçegi aýna ýaly dury, özboluşly bezegi bolan ýewro palatka hyzmatyny...

11.06.2024 13:49
20611

Aşgabatdaky «Awtomobil ulag hyzmaty» kiçi awtobus we ýeňil taksi sürüjilerini işe çagyrýar

«Awtomobil ulag hyzmaty» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti kiçi göwrümli awtobuslaryň hem-de ýeňil taksi awtoulaglarynyň sürüjilerini işe çagyrýar. Hususan-da, "BC" topara degişli sürüjilik şahadatnamasy we sürüjilik...