Altinyildiz, Koton, Koton kids, Mavi, Ramsey, Avva, FLO dükanlarynda söwda edip, 400 manada çenli sowgat alyp bolýar

  • 23.08.2023 11:46
  • 52820
Altinyildiz, Koton, Koton kids, Mavi, Ramsey, Avva, FLO dükanlarynda söwda edip, 400 manada çenli sowgat alyp bolýar

Dünýä belli Koton, Mavi, LC Waikiki, Ramsey, Altinyildiz Classics, Avva, Koton kids ýaly brendleriň Türkmenistandaky resmi dükanlaryndan söwda eden müşderiler üçin amatly aksiýa başlandy.
Aksiýa awgust aýynyň 23-inden 31-ine çenli dowam eder.

Aksiýa laýyklykda, bu döwürde dükanlardan

  • 1500 m söwda eden müşderilere — 50 manatlyk kupon;
  • 3000 m —100 m kupon;
  • 4000 m — 150 m kupon;
  • 10 000 m — 400 m kupon berilýär.

Bu kuponlary müşderi FLO-da aýakgap dükanynda ulanyp biler.
FLO dükanynda erkek klassiki köwüşlerinden başlap, sport aýakgaplary, zenan köwüşleri, zenanlar üçin sport aýakgaplary, çaga aýakgaplary hem-de dürli görnüşli aksessuarlar bar.
Şeýle hem FLO dükanynda awgust aýynyň 31-ine çenli ähli aýakgaplary 6 aý garaşaryna, üstüne hiç hili göterim goýmazdan öz bahasyndan satyn alyp bolýar.
Belläp geçsek, müşderiler Koton, Mavi, LC Waikiki, Ramsey, Altin Yildiz Classics, Avva, Flo, Koton kids ýaly brendlerden islän egin-eşigini saýlap sargyt edip bilýär. Asmanshop-yň işgärleri bolsa bary-ýogy 90 minudyň içinde şol eşigi siziň öýüňize getirýär.
Siz öz öýüňizde oturan ýeriňizde brend eşikleri mugt geýip görüp, satyn alyp bilersiňiz. Tölegler nagt hem nagt däl görnüşde kabul edilýär. Munuň özi onlaýn söwdada düýpli öňegidişlikdir.

Asmanexpress ykjam goşundysyny: Google Play we AppStore salgylaryndan ýükläp alyp bilersiňiz.
Saýt: asmanexpress.com/shop/tm
KOTON: +99361643996
MAVI: +99361643987
KOTON KIDS: +99361643985
FLO: +993 64 76-89-08
RAMSEY: +99361 64-41-18
Avva: +99364 64-68-68
Altinyildiz: +99364751307;
+99361644059

düýn 15:42
10679

«Central Park» restoranyndan eltip berilýän tagamlary 50% arzanlaşyk bilen sargyt edip bolýar

Aşgabatda «10 ýyl Abadançylyk» köçesiniň ugrunda «Altyn asyr» söwda-dynç alyş merkezinde ýerleşýän «Central Park» restorany eltip berilýän tagamlaryna 50% arzanlaşyk yglan etdi. Indi, menýudaky tagamlary öýde ýa...

27.09.2023 18:17
11766

MAVI egin-eşik dükanyna täze güýz kolleksiýasy geldi

«Berkarardaky» MAVI dükanyna egin-eşikleriň täze güýz tapgyry geldi. MAVI dükany erkekler hem-de zenanlar üçin bölümlerinde möwsüme görä köýnekleriň, jinsileriň, aksessuarlaryň giň toplumyny amatly bahadan hödürleýär...

26.09.2023 22:05
11753

Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty: gijelerine +10 gradusa çenli salkynlar

Şu hepdäniň dowamynda ýurdumyzda açyk howanyň bolmagyna garaşylýar. Ýöne sebitleriň käbirinde az-kem ýagyş ýagar, howa gijelerine +10 gradusa çenli peseler. Howanyň ortaça temperaturasy +29 gradus bolar diýip,...

26.09.2023 13:48
56543

LC Waikiki dükanyna egin-eşikleriň täze güýz tapgyry geldi

Güýz egin-eşikleriňizi täzelediňizmi! LC Waikiki täze kolleksiýasyny hödürleýär. LC Waikiki brendiniň Aşgabatdaky resmi dükany egin-eşikleriň täze — güýz tapgyrynyň gelendigini ýatladýar. Täze gelen kolleksiýanyň...