Tennessi ştatynyň haýwanat bagynda meneksiz žiraf dünýä indi

  • 22.08.2023 23:59
  • 23669
Tennessi ştatynyň haýwanat bagynda meneksiz žiraf dünýä indi

ABŞ-nyň Tennessi ştatynyň «Braýts» haýwanat bagynda özboluşly žiraf dünýä indi. Onda bu haýwana mahsus tegmiller ýok.

Häzirki wagtda onuň boýy 183 santimetr töweregidir. Täze doglan çaga žirafa iň gowy laýyk gelýän ady saýlamak üçin bäsleşik yglan edildi.
Haýwanat bagynyň işgärleri munuň häzire çenli gabat gelnen ýeke-täk şeýle ýagdaýdygyny belleýärler. Olaryň pikiriçe, bu hadysa haýwanat baglarynda saklanýan žiraflar üçinem, ýabany tebigatda ýaşaýan žiraflar üçinem örän seýrekdir.
Alymlar tegmilleriň žiraflara ýabany tebigatda gizlenmek üçin gerekdigini belleýärler. Mundan başga-da, tegmiller yssy howa şertlerinde bedeniň gyzgynlygyny sazlamaga hem kömek edýär. Žiraflar tegmillerini, adatça, ejelerinden miras alýarlar.
Haýwanat bagynyň işgärleri bu çaga žirafyň ýabany tebigatda žiraflaryň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklaryna, şol sanda brakonýerlik we ýaşaýan ýerleriniň ýok edilmegi bilen bagly meselelere üns çekmäge kömek eder diýip umyt edýärler.

şu gün 12:16
15

Arkadag şäherinde Medeniýet hepdeligi geçirilýär

22-nji iýunda Arkadag şäherinde badalga alan Medeniýet hepdeliginiň maksatnamasy giň gerimli medeni-köpçülik çärelerine baý boldy. 23-nji iýunda günüň ikinji ýarymynda Arkadag şäheriniň Şükür bagşy adyndaky çagalar...

düýn 18:09
13607

Aýa ýalandan gonuşyň surata düşürilişi baradaky filmiň treýleri çykdy

Sony Pictures Entertainment studiýasy baş keşpleri Skarlett Ýohanssonyň we Çenning Tatumyň ýerine ýetirmeginde “Maňa Aýy görkez” («Покажи мне Луну», “Fly me to the moon”) komediýa filminiň treýlerini hödürledi...

düýn 16:24
1752

Disney+ “Tapmaça” animasion filminiň esasynda multserial taýýarlaýar

Disney+ striming hyzmaty meşhur “Tapmaça” («Головоломка») animasion filminiň esasynda multserial çykarar. Bu barada Entertainment Weekly bilen söhbetdeşlikde Pixar-yň döredijilik müdiri we franşizany dörediji Pit...

düýn 16:07
3580

Netflix repçi Xzibit bolmazdan “Pimp My Ride” telewizion şouwyny täzeden çykarýar

Netflix meşhur “Pimp My Ride” («Тачку на прокачку») gepleşiginiň täzeden çykarylýandygyny anons etdi. Indi şou “Resurrected Rides” («Воскресшие тачки») ady bilen çykar, repçi Xzibit-iň deregine bolsa alypbaryjy...