Tennessi ştatynyň haýwanat bagynda meneksiz žiraf dünýä indi

  • 22.08.2023 23:59
  • 23149
Tennessi ştatynyň haýwanat bagynda meneksiz žiraf dünýä indi

ABŞ-nyň Tennessi ştatynyň «Braýts» haýwanat bagynda özboluşly žiraf dünýä indi. Onda bu haýwana mahsus tegmiller ýok.

Häzirki wagtda onuň boýy 183 santimetr töweregidir. Täze doglan çaga žirafa iň gowy laýyk gelýän ady saýlamak üçin bäsleşik yglan edildi.
Haýwanat bagynyň işgärleri munuň häzire çenli gabat gelnen ýeke-täk şeýle ýagdaýdygyny belleýärler. Olaryň pikiriçe, bu hadysa haýwanat baglarynda saklanýan žiraflar üçinem, ýabany tebigatda ýaşaýan žiraflar üçinem örän seýrekdir.
Alymlar tegmilleriň žiraflara ýabany tebigatda gizlenmek üçin gerekdigini belleýärler. Mundan başga-da, tegmiller yssy howa şertlerinde bedeniň gyzgynlygyny sazlamaga hem kömek edýär. Žiraflar tegmillerini, adatça, ejelerinden miras alýarlar.
Haýwanat bagynyň işgärleri bu çaga žirafyň ýabany tebigatda žiraflaryň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklaryna, şol sanda brakonýerlik we ýaşaýan ýerleriniň ýok edilmegi bilen bagly meselelere üns çekmäge kömek eder diýip umyt edýärler.

şu gün 00:41
4497

Serdar Berdimuhamedow Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda baýramçylyk dabaralaryna gatnaşdy

28-nji sentýabrda ýurdumyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygynyň hormatyna Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda baýramçylyk dabaralary geçirildi. Bu dabaralara Prezident Serdar Berdimuhamedow gatnaşdy....

düýn 15:30
15237

Haýsy iPhone-nyň bir zarýadda uzaga gidýändigi anyklandy

Mrwhosetheboss iňlis tehnologiýa bloggeri iPhone-nyň dürli modelleriniň awtonom işleýşiniň synagynyň netijeleri barada YouTube-da wideo ýerleşdirdi. Synaga iň soňky modeller (iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro we 15 Pro...

düýn 12:36
3167

Windows taryhyndaky iň uly täzelenme bolan Windows 11 23H2 çykardy

«Microsoft» «Windows» operasion ulgamy döredileninden bäri iň uly täzelenme bolan «Windows 11-i» çykardy. Oňa köp sanly täzelikler girizildi, olaryň esasylarynyň biri hem «Copilot» funksiýasydyr. «Copilot» – bu...

düýn 12:24
9813

Bir sagatda 410 000 Redmi Note 13 Pro smartfony satyldy

Redmi Note 13 Pro seriýasy geçen hepde goýberildi we 26-njy sentýabrda irden satuwa çykaryldy. Ilkinji satuw hasabaty diýseň üstünlikli başlangyjy görkezýär: satylyp başlan ilkinji sagadynda 410 000-den gowrak smartfon...