«Koton kids» çaga eşikleri dükanynda 1 alana 1-i mugt aksiýasy başlandy

  • 21.08.2023 21:49
  • 5553
«Koton kids» çaga eşikleri dükanynda 1 alana 1-i mugt aksiýasy başlandy

Dürli ýaşdaky çagalar üçin jana rahat hem döwrebap egin-eşikleri hödürleýän «Koton kids» dükanynda ULY AKSIÝA başlandy. Bir haryt alan müşderä ikinji haryt MUGT berilýär.
Aksiýa 21-nji — 31-nji awgust aralygynda dowam eder (31-i hem girýär).

«Koton kids» dükanynda şortikleriň, futbolkalaryň, şeýle hem çaga jinsilerileriniň, köýnekleriň, joraplaryň, komplektleriň giň toplumy bar.
«Koton kids» brendiniň egin-eşikleri 100% organiki pagtadan öndürilýär. Munuň özi önümiň ekologiýa taýdan arassalygyny, hatda allergiki aýratynlyklary bolan çagalara hem howpsuzlygyny aňladýar.
Şeýle hem dükandan harytlary öňünden tölegsiz 6 aý garaşaryna kredit alyp bolýar. Munuň üçin ýanyňda diňe pasportyň nusgasyny getirmek ýeterlik.
Söwdanyň möçberi «Koton kids» dükanynda 3000 manada çenli bolup biler.

«Koton kids» brendiniň egin-eşiklerini eşiklerini Asmanshop onlaýn söwda platformasyndan hem aňsatlyk bilen sargyt edip bolýar. 90 minudyň içinde saýlan egin-eşigiňizi birnäçe ölçegde öýüňize getirer.

Salgysy: «Berkarar» söwda-dynç alyş merkeziniň 2-nji gaty, Koton kids dükany
Habarlaşmak üçin telefon belgileri:
+99361643985

21.06.2024 15:58
11048

«Altyn gapy» dükany amatly bahadan daşky we içki gapylary hödürleýär

«Altyn gapy» dükany müşderileriň islegine görä saýlamak üçin gapylaryň giň toplumyny hödürleýär. Dükanda ýokary hilli türk, belarus, hytaý gapylary, şeýle hem Türkmenistanda öndürilen gapylar amatly bahadan hödürlenýär...

18.06.2024 18:26
30225

Aşgabatda öýde we howluda gurnalýan basseýnleriň dürli görnüşlerini nireden satyn alyp bolýar?

Tomus möwsüminde dynç almak üçin hökman deňze gitmeli diýip kim aýdypdyr? INTEX dükany maşgalaňyz üçin “deňizde dynç alşy” öýüňizden gurnamagy teklip edýär. Munuň üçin öýde-howlularda gurnalýan basseýnler ýerine...

11.06.2024 14:27
27002

Şamelek Pavilion toý dabaralary üçin Türkmenistanda ilkinji bolup üçegi aýna ýaly dury palatkalaryny hödürleýär

“Şamelek Pavilion” Türkmenistanda ilkinji bolup toý dabalary, sadakalar, doglan günler, şeýle hem köp adamly beýleki dabaralar üçin niýetlenen üçegi aýna ýaly dury, özboluşly bezegi bolan ýewro palatka hyzmatyny...

11.06.2024 13:49
20612

Aşgabatdaky «Awtomobil ulag hyzmaty» kiçi awtobus we ýeňil taksi sürüjilerini işe çagyrýar

«Awtomobil ulag hyzmaty» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti kiçi göwrümli awtobuslaryň hem-de ýeňil taksi awtoulaglarynyň sürüjilerini işe çagyrýar. Hususan-da, "BC" topara degişli sürüjilik şahadatnamasy we sürüjilik...