«Koton kids» çaga eşikleri dükanynda 1 alana 1-i mugt aksiýasy başlandy

  • 21.08.2023 21:49
  • 5317
«Koton kids» çaga eşikleri dükanynda 1 alana 1-i mugt aksiýasy başlandy

Dürli ýaşdaky çagalar üçin jana rahat hem döwrebap egin-eşikleri hödürleýän «Koton kids» dükanynda ULY AKSIÝA başlandy. Bir haryt alan müşderä ikinji haryt MUGT berilýär.
Aksiýa 21-nji — 31-nji awgust aralygynda dowam eder (31-i hem girýär).

«Koton kids» dükanynda şortikleriň, futbolkalaryň, şeýle hem çaga jinsilerileriniň, köýnekleriň, joraplaryň, komplektleriň giň toplumy bar.
«Koton kids» brendiniň egin-eşikleri 100% organiki pagtadan öndürilýär. Munuň özi önümiň ekologiýa taýdan arassalygyny, hatda allergiki aýratynlyklary bolan çagalara hem howpsuzlygyny aňladýar.
Şeýle hem dükandan harytlary öňünden tölegsiz 6 aý garaşaryna kredit alyp bolýar. Munuň üçin ýanyňda diňe pasportyň nusgasyny getirmek ýeterlik.
Söwdanyň möçberi «Koton kids» dükanynda 3000 manada çenli bolup biler.

«Koton kids» brendiniň egin-eşiklerini eşiklerini Asmanshop onlaýn söwda platformasyndan hem aňsatlyk bilen sargyt edip bolýar. 90 minudyň içinde saýlan egin-eşigiňizi birnäçe ölçegde öýüňize getirer.

Salgysy: «Berkarar» söwda-dynç alyş merkeziniň 2-nji gaty, Koton kids dükany
Habarlaşmak üçin telefon belgileri:
+99361643985

düýn 15:42
10679

«Central Park» restoranyndan eltip berilýän tagamlary 50% arzanlaşyk bilen sargyt edip bolýar

Aşgabatda «10 ýyl Abadançylyk» köçesiniň ugrunda «Altyn asyr» söwda-dynç alyş merkezinde ýerleşýän «Central Park» restorany eltip berilýän tagamlaryna 50% arzanlaşyk yglan etdi. Indi, menýudaky tagamlary öýde ýa...

27.09.2023 18:17
11766

MAVI egin-eşik dükanyna täze güýz kolleksiýasy geldi

«Berkarardaky» MAVI dükanyna egin-eşikleriň täze güýz tapgyry geldi. MAVI dükany erkekler hem-de zenanlar üçin bölümlerinde möwsüme görä köýnekleriň, jinsileriň, aksessuarlaryň giň toplumyny amatly bahadan hödürleýär...

26.09.2023 22:05
11753

Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty: gijelerine +10 gradusa çenli salkynlar

Şu hepdäniň dowamynda ýurdumyzda açyk howanyň bolmagyna garaşylýar. Ýöne sebitleriň käbirinde az-kem ýagyş ýagar, howa gijelerine +10 gradusa çenli peseler. Howanyň ortaça temperaturasy +29 gradus bolar diýip,...

26.09.2023 13:48
56543

LC Waikiki dükanyna egin-eşikleriň täze güýz tapgyry geldi

Güýz egin-eşikleriňizi täzelediňizmi! LC Waikiki täze kolleksiýasyny hödürleýär. LC Waikiki brendiniň Aşgabatdaky resmi dükany egin-eşikleriň täze — güýz tapgyrynyň gelendigini ýatladýar. Täze gelen kolleksiýanyň...