Bill Geýts gowy görýän 5 sany kitabynyň adyny aýtdy

  • 30.11.2022 15:49
  • 12513
Bill Geýts gowy görýän 5 sany kitabynyň adyny aýtdy

Bill Geýts blogynda gowy görýän bäş sany kitabynyň adyny aýtdy. Ol kitaplary dowamly baýramçylyk günlerinde okamagy maslahat berýär.

Adatça, Bill Geýts şeýle bloglarda soňky ýylda haýsy kitaplary okandygy barada gürrüň berýär. Emma bu gezek ol oňa bagly bolmadyk  sanawy düzmegi makul bildi.

  • Robert Haýnlaýn, "Ýat ýurtdaky gelmişek"

Geýts bu kitaby ylmy fantastika iň gowy giriş diýip atlandyrýar.

  • Bono, "Boýun synmak"

Gürrüň U2 toparynyň lideri barada gidýär. Bu — täze kitap, Bill ony gyzgyny bilen okamagy maslahat berýär, ony okan adam Dubliniň eteginde önüp-ösen we dünýä belli rok-ýyldyza we filantropa öwrülen oglan baradaky waka bilen tanyşýar.

  • Doris Kerns Gudwin, “Bäsdeşleriň topary: Awraam Linkolnyň syýasy geniligi”

Bill muny ýurdy dolandyrmagy öwrenmekde iň gowy ýolgörkeziji diýip atlandyrýar.

  • Timoti Golwin, “Tennis. Şowly oýnuň psihologiýasy”

“Tennis oýnaýan her bir kişi 1974-nji ýylda çykan bu kitaby okamaly, ýöne hiç haçan tennis oýnap görmedik adamlar hem ondan peýdaly zat tapyp biler diýip men pikir edýän” — diýip, Bill ýazýar.

  • Pol Streteýrn, “Mendeleýewiň düýşi”

Bu müňýyllyklaryň dowamynda ylmyň we adam bilesigelijiliginiň nähili ösendigine bolan gyzykly garaýyş diýip, Bill belleýär.


03.02.2023 17:34
17974

«ÄlemTV» «Aşgabat» söwda-dynç alyş merkezinde söwda nokadyny açdy

ÄlemTV teleýaýlym operatory «Aşgabat» söwda-dynç alyş merkezinde söwda nokadyny açdy. Söwda nokadynda müşderiler ÄlemTV kartlaryny satyn alyp, şeýle hem özlerini gyzyklandyrýan sowallar bilen hünärmenlere ýüz tutup...

03.02.2023 13:00
9310

«Ak Gaýa» 22 müňden gowrak gurluşyk hem hojalyk harytlaryny hödürleýär

Gurluşyk harytlarynyň bazary bu günki gün ýurdumyzda barha giň gerime eýe bolýar. Gurluşyk harytlarynyň giň toplumyny, bu ugurda hyzmatlary hödürleýän kompaniýalaryň sany hem barha artýar. Şeýle kompaniýalaryň...

03.02.2023 12:30
15324

Kerki — Daşoguz aralygyndaky yzygiderli howa gatnawy dikeldildi

1-nji fewraldan başlap, Kerki ― Daşoguz ― Kerki aralygynda yzygiderli howa gatnawlary dikeldildi. Bu barada «Türkmen gündogary» gazeti habar berýär. Gatnawlaryň täze tertibi «Türkmenistan» awiakompaniýasynyň içerki...

01.02.2023 17:55
15087

Restoran biznesi üçin islegiňe görä egin-eşikleri, çehollary we skatertlary nirede taýýarladyp bolýar?

Toý hyzmatlary, toý mekanlary bazary bu günki gün Türkmenistanda barha giň gerimde ösýär. Ýurdumyzyň ähli künjeginde bu hili hyzmatlary hödürleýän toý hyzmatlarydyr toý mekanlarynyň sany hem gün-günden artýar....