Jonni Depp «Karib deňziniň garakçylary» seriýasynyň täze filminde surata düşer

  • 25.11.2022 12:47
  • 6575
Jonni Depp «Karib deňziniň garakçylary» seriýasynyň täze filminde surata düşer

Amerikaly aktýor Jonni Depp kapitan Jek Serçäniň başdan geçirmeleri barada “Karib deňziniň garakçylary” seriýasynyň soňky filminiň çykanyndan bäş ýyl geçenden soň, onuň altynjy filminde surata düşer. “The Sun” gazetiniň habar bermegine görä, Deppiň ady filmiň surata düşürilişine gatnaşmak üçin çagyrylýan artistleriň we tehniki işgärleriň sanawynda görkezilýär.

Neşir “Deňizdäki gün” (A Day At The Sea) başlangyç adyny alan filmiň synag surata düşürilişiniň fewral aýynda Beýik Britaniýada başlajakdygyny habar berýär. Häzirlikçe taslama başlangyç tapgyrda: aýratynam, heniz täze filmiň režissýory bolup kimiň çykyş etjekdigi-de belli däl. Şol bir wagtyň özünde filmiň ýerine ýetiriji prodýuseri franşizanyň ilkinji üç filminiň döredilmegine gatnaşan Brýus Hendriks bolar.
Gazetiň bellemegine görä, ilkinji filmi 2003-nji ýylda çykarylan “Karib deňziniň garakçylary” seriýasynyň bäş filmi dünýä prokatynda 4,1 mlrd dollardan gowrak girdeji getirdi, Deppiň özi 240 mln dollar gazandy.

düýn 23:30
990

Oksford sözlügi 2022-nji ýylyň sözüni saýlady

Oksford sözlügi goblin mode (“goblin režimi”) aňlatmasyny ýylyň sözi diýip atlandyrdy. Bu barada Oksford uniwersitetiniň neşirýatynyň metbugat gullugy habar berdi diýip, TASS belleýär. “Goblin režimi” aňlatmasy...

03.12.2022 16:24
28487

Katarda dünýäniň "iň owadan" düýesi saýlandy

Dowam edýän futbol boýunça dünýä çempionatynyň çäginde Katarda Qatar Camel Mzayen owadanlyk bäsleşigi boldy, onuň çäklerinde dünýäde "iň owadan" düýäni saýladylar. Çäre ýakyn gündogar ýurdunyň myhmanlaryny ýerli...

03.12.2022 08:47
4427

Türkmen keşdeçilik sungaty ÝUNESKO-nyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna goşuldy

Türkmen keşdesi ÝUNESKO-nyň adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizildi. Degişli karar Marokko Patyşalygynyň Rabat şäherinde maddy däl mirasy goramak boýunça Hökümetara komitetiniň 17-nji mejlisinde...

03.12.2022 07:52
14421

YouTube 2022-nji ýylyň iň meşhur wideoroliklerini agzady

YouTube 2022-nji ýylyň iň meşhur rolikleriniň sanawyny çap etdi. Reýtingde birinji ýeri Technoblade-niň rak keselinden ýogalan wideoblogeriniň wideoýüzlenmesi eýeledi. Minecraft kompýuter oýnunda strimleri bilen...