«Türkhowaýollary» sentýabrda Türkmenistana hepdede iki gezek uçuş ýerine ýetirer

  • 16.08.2022 08:10
  • 58584
«Türkhowaýollary» sentýabrda Türkmenistana hepdede iki gezek uçuş ýerine ýetirer

2-30-njy sentýabrda «Türkhowaýollary» Türkmenbaşy bilen Stambulyň arasynda her hepdäniň duşenbe we anna günleri çarter uçuşlaryny amala aşyrar.

Türk awiakompaniýasynyň ORIENT agentligine habar bermegine görä, iki ýurduň arasynda howa gatnawlaryny doly dikeltmek heniz meýilleşdirilmeýär.
Uçarlar 15:00-da Stambuldan uçup, 19:55-de Türkmenbaşa gonar. Türkmenbaşy şäherinden howa gämileri 22:25 uçup, Stambula 23:50-de gonar.
Ekonom-klassyň bir tarapynyň peteginiň bahasy ABŞ-nyň 698 dollaryna, biznes-klass ABŞ-nyň 1495 dollaryna barabar bolar. Mugt ýük daşamagyň çägi - 40 kg.


düýn 22:05
10047

Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty: gijelerine +10 gradusa çenli salkynlar

Şu hepdäniň dowamynda ýurdumyzda açyk howanyň bolmagyna garaşylýar. Ýöne sebitleriň käbirinde az-kem ýagyş ýagar, howa gijelerine +10 gradusa çenli peseler. Howanyň ortaça temperaturasy +29 gradus bolar diýip,...

11.09.2023 09:51
15045

Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty (11.09 — 17.09)

Gidrometeorologiýa baradaky gulluk ýurdumyzda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada maglumat berdi. Aşgabatda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan günorta-gündogara ugruny üýtgedýän...

08.09.2023 10:34
9605

TurkmenExporters.com.tm eksport platformasy Türkmenistanda ilkinji gezek täze görnüşli hyzmatlary hödürleýär

TurkmenExporters.com.tm eksport platformasynda “Ugradylmaga taýýar harytlar” hem-de “Ýüklemek üçin boş ýük ulaglary” diýen iki sany täze bölüm açyldy. Şeýle-de indi bu platformada Türkmenistanda ilkinji gezek —...

05.09.2023 16:13
17607

Türkmenistanda garaşylýan hepdelik howa maglumaty (04.09 — 10.09)

Hepdäniň dowamynda welaýatlaryň käbirinde az wagtlaýyn ýagşyň ýagmagy mümkin. Şeýle-de bolsa Türkmenistanda howanyň ortaça temperaturasy +37 gradusa deň bolar. Aşgabatda hepdäniň ahyrynda üýtgäp durýan bulutly...