«Berkarardaky» LC Waikiki dükany «2+1» aksiýasyny yglan edýär

«Berkarardaky» LC Waikiki dükany «2+1» aksiýasyny yglan edýär

«LC Waikiki» — Her bir adam gowy geýinmäge mynasypdyr» diýen şygary öňe sürýän dünýä belli brendiň Aşgabatdaky resmi dükany «2+1» aksiýasyny yglan etdi. Ýagny «Berkarar» söwda-dynç alyş merkeziniň 3-nji gatynda ýerleşen «LC Waikiki» dükanyndan islendik iki haryt satyn alan müşderä üçünjisi mugt berilýär.

Zenanlar, erkekler, şeýle-de çagalar üçin egin-eşikleriň giň toplumy hödürlenilýän bu dükandan tutuş maşgala bolup «geýnip» bolýar. Dükanyň güler ýüzli satyjylary bolsa, müşderileriň göwün islän harydyny, gerekli ölçegdäki egin-eşigini tiz tapmaga kömek eder.
Dükanda tölegler nagt we nagt däl görnüşinde kabul edilýär.
Belläp geçsek, «LC Waikiki» haryt nyşanynyň «Berkarardaky» dükanynyň resmi açylyş dabarasy 2022-nji ýylyň 13-nji maýynda geçirildi. Şol günden bäri hem dükanyň müşderileriniň sany gün-günden artýar.

Salgymyz: Aşgabat ş., «Berkarar» SDAM-niň  3-nji gatynda.
Habarlaşmak üçin:
Tel: +993 61 176533
Instagram: lcw_turkmenistan
Imo: +993 61 176533