Gonkongda ilat rekord derejede azaldy

Gonkongda ilat rekord derejede azaldy

Hytaýyň Gonkong administratiw sebitinde ilatyň iň uly azalmasy hasaba alynýar diýip, CNN habar berýär. Muny centralasia.media ýetirýär.

Gonkongyň ilat ýazuwy we statistika departamentiniň maglumatlaryna görä, bir ýylda ilat 120 müň adam ýa-da 1,6% azaldy we häzir 7,29 mln adama barabar. Bu 1961-nji ýylda şeýle statistikanyň ýygnalyp başlanandan bäri ilatyň iň uly azalmasydyr.
Departamentiň habarynda munuň ilatyň tebigy azalmagy (bir ýylda doglanlaryň sanyndan ölüm köp boldy) hem-de gelenlerden giden ýaşaýjylaryň köp bolmagy bilen baglanyşyklydygy aýdylýar. Bir ýylda, 2021-nji ýylyň ortalaryndan 2022-nji ýylyň ortalaryna çenli Gonkongda 61,6 müň adam aradan çykdy, doglanlaryň sany bary-ýogy 35,1 müň boldy. Şol döwürde sebitden 95 müň adam gitdi, 18,3 müň adam geldi.
Edara soňky bäş ýylda sebitde dogluş derejesiniň hem yzygiderli pese gaçandygyny belleýär: 2016-njy ýylda Gonkongda 59,5 müň çaga doguldy, häzirki ýylda doglanlaryň sany tas 25 müň çaga az boldy. Şol bir wagtyň özünde bu döwürde ýyllyk ölüm sany yzygiderli artdy: 45,4 müňden 61,6 müňe çenli.
Hünärmenler soňky iki ýylda dogluş derejesiniň peselmegini we ölüm derejesiniň ýokarlanmagyny COVID-19 pandemiýasy bilen baglanyşdyrýarlar. Olar köp adamlaryň berk pandemiýa çäklendirmeleri döwründe bu ýerde galmak islemeýändikleri sebäpli sebitden gitmegini hem hut şonuň bilen baglanyşdyrdylar.