Garagum.com.tm internet dükany müşderilerine onlaýn söwdany amatly şertlerde hödürleýär

Garagum.com.tm internet dükany müşderilerine onlaýn söwdany amatly şertlerde hödürleýär

Internet dükanlary bu günki gün aýrylmaz zerurlyga öwrüldi. Dünýäde, şol sanda ýurdumyzda giňden ýaýran onlaýn söwda dükanlary müşderilerimize amatly şertlerde ýokary hilli hem tiz hyzmaty hödürleýärler. Şeýle internet dükanlarynyň biri hem täze döredilen garagum.com.tm onlaýn marketidir.

Täze döredilen garagum.com.tm saýtyndan müşderiler hepdede 7 gün 24 sagadyň dowamynda gündelik zerur bolan azyk hem hojalyk ha­ryt­la­ry­ny  sar­gyt edip bil­erler.
Garagum.com.tm onlaýn marketiniň nähili aýratynlyklary bar?

 • internet dükanyna gelip gowşan sargytlar operatorlar tarapyndan telefon arkaly tassyklanylýar hem-de müşderi üçin amatly wagtda öýüne eltip bermeklik amala aşyrylýar;
 • internet dükanynda öz içine müňlerçe harydy alýan birnäçe bölümler bar (azyk, hojalyk harytlary, dokma önümleri, şahsy gözellik we ideg üçin önümler, çagalar üçin serişdeler, arassaçylyk serişdeleri, öý haýwanlary üçin gerekli iýmit we serişdeler);
 • edilen söwda üçin hasaplaşyklar nagt we nagt däl görnüşinde amala aşyrylýar;
 • harytlar suratlary we bahalary bilen ýerleşdirilen;
 • harytlar bazar bahasyndan hem-de beýleki onlaýn marketlerinden ep-esli arzan hödürlenilýär;
 • sargytlaryň tiz wagtda hem ýokary hilli eltilip berilmegi kepillendirilýär;
 • edilen söwda 150 manatdan geçse, eltip bermek hyzmaty mugt ýerine ýetirilýär;
 • müşderiler üçin hep­de­lik we aý­lyk ar­zan­la­dyş ak­si­ýa­la­ry­ yzygi­der­li geçirilýär;
 • her söwda edene şahsy hasabynda bonus ballaryň ýygnanmagy göz öňünde tutuldy;
 • internet dükany iki dilde — türkmen we rus dillerinden hereket edýär;
 • eltip bermek hyzmaty Aşgabat, Änew şäherlerine we Büzmeýin etrabyna amala aşyrylýar.

Garagum.com.tm onlaýn marketi häzirki wagtda Android ulanyjylary üçin Play Marketden ýükläp almaga elýeterlidir. Ýakyn wagtda mobil goşundy iOS ulanyjylary üçin hem elýeterli bolar.

Garagum.com.tm internet dükanyny telefonyňyza şu salgydan ýükläp alyp bilersiňiz.
Web saýty: https://garagum.com.tm/ru