«Türkmenistan» awiakompaniýasy halkara gatnawlaryň ýolagçylary üçin zerur bolan maglumatlary ýaýratdy

«Türkmenistan» awiakompaniýasy halkara gatnawlaryň ýolagçylary üçin zerur bolan maglumatlary ýaýratdy

«Türkmenistan» awiakompaniýasy resmi internet saýtynda COVID-19 bilen bagly halkara gatnawlaryň ýolagçylary üçin çäklendirmeler barada maglumatlary ýerleşdirdi. Habarda daşary ýurda syýahat etmegi meýilleşdirmezden ozal, Halkara howa ulaglary birleşiginiň, şeýle-de Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň saýtlarynda ýerleşdirilen häzirki epidemiologik talaplar bilen tanyşmak maslahat berilýär. 

COVID-19 koronawirus ýokanjy bilen bagly hereket edýän çäklendirmeler döwründe barmaly ýurdunyň talaplaryna laýyk gelýän resminamalaryň (COVID-19 barlagynyň netijeleri, doldurylan anketalar, saglyk kepilnamalary, dürli görnüşler we formulýarlar, şeýle-de beýleki hökmany resminamalar) bolmadyk ýa-da talabalaýyk resmileşdirilmedik halatynda, awiakompaniýanyň ýolagçyny howa gämisiniň bortuna kabul etmekden ýüz öwürmäge hukugy bar.

Türkmenistandan gidýän ýa-da gelýän ýolagçylar barýan ýurtlarynyň düzgünleri bilen öňünden hökmany ýagdaýda tanyşmalydyrlar. 

Raýatlaryň dykgatyna!

  • COVID-19 ýokanjynyň ýokdugy baradaky türkmen ýa-da rus we iňlis dilindäki kepilnamasyny bermeli (uçuşdan öň 48 sagatdan köp geçmedik wagtda berlen) hem-de COVID-19-a garşy öňüni alyş sanjymynyň geçirilendigini tassyklaýan resminamasy. (Bu barlagyň bolmadyk ýagdaýynda, ýolagçy howa gämisiniň bortuna mündürilmeýär).
  • COVID-19 bilen baglylykda, ýolagçynyň ýerleşýän ýeri we saglyk ýagdaýy baradaky resmi kagyzynyň görnüşini (forma) doldurmaly (COVID-19 ýokanjy bilen baglylykda ýolagçynyň saglyk ýagdaýy we ýerleşýän ýeri barada forma). Bu resmi kagyzynyň görnüşi (forma) howa gämisine münülmezinden ozal, howa menziliniň terminalynyň bellige alnyş nokadynda berilýär we ýolagçy tarapyndan 2 (iki) nusgada doldurylýar. 
  • howa menziliniň terminalynda we uçuşyň dowamynda howa gämisiniň içinde lukmançylyk agyz-burun örtügini dakynmaly (demgysma howpy zerarly 5 ýaşa çenli çagalar agyz-burun örtügini ulanmaly däldir).