Mercedes-Benz ABŞ-da A-Class model hataryny satuwdan aýyrdy

Mercedes-Benz ABŞ-da A-Class model hataryny satuwdan aýyrdy

Mercedes-Benz ABŞ-daky ähli dilerlere resmi memorandum iberdi, onda 2022-nji model ýylynyň ahyrynda A-Class hatarynyň ABŞ-da brendiň model hataryndan ýitjekdigi aýdylýar. Geçen ýylyň ahyrynda Mercedes amerikan bazarynyň model hataryndan “zarýadlanan” A35-i aýryp, diňe “raýat” görnüşlerini galdyrdy, ýöne bu diňe bir ýyllyk boldy. Şeýlelik bilen, GLA ykjam krossoweri ABŞ-da Mercedes-Benz-iň iň elýeterli modeline öwrüler. 

“Automotive News-iň” habar bermegine görä, Mercedes-Benz has abraýly we gymmat modelleri ösdürmek isleýär. Ýagny, kompaniýa “diler we öndüriji üçin girdejili boljak” modellere üns berer. Häzirki nesil A-Class-yň satuwy ABŞ-da 2019-njy ýylda başlady we bir ýylyň dowamynda 17 müňden gowrak birlik satyldy, ýöne 2021-nji ýyla çenli satuw iki esseden gowrak azalyp, 8 100 birlige ýetdi. Munuň şol bir MFA2 platformasynda gurnalan, ýöne ýokary orunda durýan we gymmat bolan CLA sedany bilen içerki bäsdeşlik sebäpli bolmagy mümkin.  

Şol bir wagtyň özünde, dört gapyly kupe CLA heniz satuwdan aýrylmaz, Mercedes-Benz-iň memorandumynda modeliň 2023-nji model ýylynda bazarda galjakdygy bellenilýär. Şu ýyl Mercedes-Benz EQS we EQE elektrik krossowerleri bilen EQ hatarynyň üstüni ýetirmäge taýýarlanýar. Olar adybir sedanlardan we markanyň model hatarynda içerki ýangyç hereketlendirijili meňzeşleri bolmadyk ilkinji elektrik krossowerlerinden soň EVA platformasyndaky üçünji we dördünji modeller bolarlar.