Elleri 20 sekuntdan köp ýuwmaly däl. Näme üçin?

Elleri 20 sekuntdan köp ýuwmaly däl. Näme üçin?

Fizikler el ýuwmagyň mehanizmini görkezýän ýönekeý modeli beýan etdiler. Olar el ýuwmagy simulirlemek arkaly wiruslaryň we bakteriýalaryň deriden aýrylmagy üçin näçeräk wagt gerekdigini çakladylar. Bu barada msn.com habar berdi.

Wirus ýa-da bakteriýa bölejikleri eliň büdür-südür üstlerindäki joýajyklarda, çukanaklarda saklanyp galýarlar. Olary ýuwup aýyrmak üçin suw akymynyň bady ýeterlik derejede güýçli bolmaly, sebäbi güýçli akym bu bölejikleri has aňsat aýyrýar. Suw akymynyň bady bolsa el hereketiniň tizligine bagly bolup durýar. Fizikler adam ýuwulýan mahaly ellerini gaty haýal hereketlendirse, joýajyklardaky wiruslary we bakteriýalary ýuwup aýryp bolmaýandygyny bellediler.

El ýuwmagyň wagt barada aýdylanda bolsa, deridäki patogen bölejiklerden dynmak üçin 20 sekuntlap güýçli hereket bilen ýuwunmak ýeterlikdir. Ýeri gelende bellesek, bu matematiki model sabyn ulanylmagy sebäpli ýüze çykýan himiki we biologiki prosesleri göz öňünde tutmaýar diýip, çeşme belleýär.