Psihiatr çagalaryň ünsüni smartfondan sowmagyň usulyny salgy berdi

Psihiatr çagalaryň ünsüni smartfondan sowmagyň usulyny salgy berdi

Gajetleriň giňden ýaýramagy bilen köp çagalar oýunlara we elektronika endik edýärler. Ene-atalar çaganyň başyna gitmegini köplenç şundan görýärler we munuň nädip öňüni almalydygyny bilmän kösenýärler. Russiýanyň Moskwa sebitiniň baş psihiatry Anton Masýakin şeýle ýagdaýda näme etmelidigi barada käbir maslahatlary berdi. Muny ferra.ru habar berdi.

Hünärmeniň bellemegine görä, çaganyň elinden smartfony almak - dogry däl. Bu hereket meseläni çözmeg-ä beýlede dursun, gaýta ýagdaýy hasam kynlaşdyrar. Ol gajetomaniýanyň ýok ýerden ýüze çykmaýandygyny, onuň maşgaladaky ýagdaý, ene-atalaryň özlerini alyp barşlary - boş wagtlaryny elleri smartfonly geçirmegi we çaga üns bermezligi sebäpli emele gelýändigini aýtdy.

Hünärmen gajetomaniýanyň we beýleki endikleriň öňüni almak üçin şulary maslahat berýär: maşgala gatnaşyklaryny kadalaşdyrmaly; telefonsyz, maşgalaňyz bilen bile gezelenç etmeli; öýde telefonyň ulanylmagyny mümkin boldugyça azaltmaly. Çaga eýýäm gajete doly garaşly bolsa welin, oňa juda seresaplylyk bilen başga güýmenjeleri hödürlemeli. Mysal üçin, çaga tapmaçalary çözmegi gowy görýän bolsa, onda onuň bilen tapmaça çözmeli. Esasy zat, çaga hödürleýän güýmenje wirtual dünýäniň güýmenjesinden has özüne çekiji bolmaly diýip, hünärmen maslahat berýär.