Musasi Solteri nokaut edip, Bellatoryň çempionlyk titulyny goramagy başardy

Musasi Solteri nokaut edip, Bellatoryň çempionlyk titulyny goramagy başardy

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Ankaswil ilatly nokadynda Bellator 264 ýaryşy geçirildi. Gegard Musasi (Niderlandlar) bilen Jon Solteriň (ABŞ) arasyndaky söweş ýaryş agşamynyň esasy wakasyna öwrüldi.

Musasi tutluşygyň üçünji tapgyrynda nokaut bilen ýeňiş gazandy. Niderlandly söweşiji bu tutluşyga promouşeniň orta agram derejesindäki çempiony diýen adyny goramak üçin çykdy.

Bu tutluşykdan soň 2019-njy ýyldan bäri ýeňilmän gelýän Musasiniň hasabyndaky ýeňişleriň sany 48-e ýetdi. Solter bolsa 2018-nji ýyldan bäri ilkinji, şeýle hem bütin karýerasyndaky bäşinji ýeňlişini başdan geçirdi.

“Ol meni birinji tapgyrda ýykanda, ýerimden turmaga mümkinçiligim bardy, ýöne töwekgelçilik etmek islemedim. Biz entek derläp ýetişmändik we tenimiz heniz typançak bolmandy, şonuň üçinem oňa arkamy bermek islemedim.

Ol çepbekeý, şonuň üçin dik durup söweşmek adatdakysyndan birneme kynrak düşdi" diýip, Musasi gürrüň berýär.