Aşa gyzgynda gündelik berjaý edilmeli hökmany kadalar haýsylar?

Aşa gyzgynda gündelik berjaý edilmeli hökmany kadalar haýsylar?

Şu günler howanyň aşa gyzmagy saglyk ýagdaýymyza has ünsli bolmagy talap edýär. Şonuň üçin hem TmCars.info Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Saglygy goraýşyň habarlar merkeziniň jöwzaly tomusda hökmany berjaý etmegi maslahat berýän kadalaryny dykgatyňyza ýetirýär:

  • Şu günler howanyň aşa gyzýandygyny nazara alyp, zerurlyk bolmasa, daşaryk çykmaly däl.
  • Daşary çykylan ýagdaýynda, hökman Günden goranmak üçin kelläňize ýeňiljek başgap geýiň, ýaglyk daňynyň ýa-da saýawan göteriň!
  • Ýeňil, rahat, arassa nah matadan tikilen açyk reňkli egin-eşikleri geýmeli.
  • Günden goraýjy äýnekleri dakynmak peýdaly.
  • Günüň dowamynda 2,5-3 litre golaý suw içmeli.
  • Gazlandyrylan içgilerden, agyr, ýagly naharlary iýmekden ýüz öwrüň!
  • Şu günler gartaşan adamlar we 2 ýaşa çenli çagalar bilen daşary çykylanda has-da seresap bolmaly.
  • Yssy howada gyzyp gelip sowuk suwa düşmekden, sowadyjynyň öňünde durmakdan, buz ýaly sowuk içgileri içmekden saklanyň!