«Türkmengaz» iri taslamalar boýunça daşary ýurt kompaniýalary bilen gepleşikleri geçirýär

«Türkmengaz» iri taslamalar boýunça daşary ýurt kompaniýalary bilen gepleşikleri geçirýär

Türkmenistan hyzmatdaşlyk etmäge gyzyklanma bildirýän daşary ýurtlaryň iri kompaniýalary bilen ýurdumyzda ähmiýetli taslamalary amala aşyrmak boýunça gepleşikler geçirýär. Şunuň bilen baglylykda, «Türkmengaz» döwlet konserni daşary ýurt maýa goýumlarynyň hasabyna gazhimiýa taslamalaryny durmuşa geçirmek boýunça işleri alyp barýar.

Bu ugurda alnyp barylýan işler barada wise-premýer Ş.Abdrahmanow Hökümet mejlisiniň barşynda hasabat berdi. Türkmenistanda nebitgaz ýataklaryny özleşdirmek we gaz geçirijileriň gurluşygyny çaltlandyrmak, tebigy gazy gaýtadan işlemek boýunça daşary ýurt kompaniýalary bilen geçirilýän gepleşikler oňyn netijesini berýär.
Döwlet Baştutany bu barada aýtmak bilen, toplumda durmuşa geçirilmegi göz öňünde tutulýan taslamalara gatnaşmaga gyzyklanma bildirýän daşary ýurtlaryň belli kompaniýalary bilen gepleşikleriň geçirilmelidigini, olaryň netijeleri boýunça özara bähbitli gatnaşyklaryň ýola goýulmalydygyny belledi we hödürlenen teklibi makullap, nebitgaz senagaty boýunça oňyn tejribesi bolan daşary ýurt kompaniýalary bilen bu ugur boýunça işleri dowam etmegi tabşyrdy.