Türkmenistanda şu hepde howanyň ortaça temperaturasy +39 gradusa çenli gyzar

Türkmenistanda şu hepde howanyň ortaça temperaturasy +39 gradusa çenli gyzar

Şu hepdede Türkmenistanda, seýrek ýagdaýlardan başga wagt, bulutsyz yssy howa höküm sürer. Şeýle çaklamany Türkmenistanyň Gidrometeorologiýa baradaky gullugy berýär.

Duşenbe-çarşenbe günleri Aşgabat we Ahal sebitlerinde howanyň +38 derejede bolmagyna garaşylýar. Penşenbe we anna günleri termometriň görkezijisi +32 derejä çenli peseler, az-kem bulutly bolmagy ahmal. Hepde +39 dereje bilen tamamlanar.
Balkan sebitinde howanyň has durnuksyz bolmagyna garaşylýar. Duşenbe güni howanyň temperaturasy +37 dereje bolar. Penşenbe güni +31-e düşer. Şol gün ýyldyrym çakyp, az-kem ýagyş ýagar. Şenbe we ýekşenbe günleri termometr ýene +38 derejä ýeter.

Daşoguz sebitinde duşenbe-penşenbe günleri temperatura +38 dereje bolar. Anna güni az-kem salkynlap, +35 dereje bolup, ýagşyň ýagmagyna garaşylýar. Şenbe we ýekşenbe günleri demirgazyk sebitiň ýaşaýjylaryna ýene-de +38 - +39 derejedäki howa garaşýar.
Mary sebitinde durnukly yssy howanyň bolmagyna garaşylýar. Hepde +37 derejeden başlasa, penşenbe gününe çenli termometr +40 derejä ýeter we hepdäniň ahyryna çenli bu bellikde galar diýlip çaklanylýar.
Lebap sebitiniň ýaşaýjylaryna hem şolar ýaly howa garaşýar. Hepde +37 derejeden başlap, anna gününe çenli kem-kemden +40 derejä çenli gyzar.