Beýik Britaniýa abraýly baýraklaryň eýelerine ýurda girişi ýeňilleşdirdi

Beýik Britaniýa abraýly baýraklaryň eýelerine ýurda girişi ýeňilleşdirdi

Beýik Britaniýanyň hökümeti abraýly baýraklara mynasyp bolan alymlara, suratkeşlere, aktýorlara we sazandalara 5-nji maýdan iş wizasyny almagy ýeňilleşdirýär. Bu barada PA habarlar agentligine salgylanyp, TASS habar berýär.

Onuň maglumatlaryna görä, bu ädim dünýäniň çar künjeginden «iň gowy we zehinli» adamlary Birleşen Korollyga çekmäge gönükdirilen immigrasiýa ulgamyndaky üýtgeşmäniň bir bölegidir.
Ýeňilleşdirilen maksatnama boýunça Birleşen Patyşalykda ýaşamak we işlemek üçin wizany «Oskar», «Toni», «Grammy» baýraklarynyň ýeňijileri, Nobel baýragynyň we BRIT Awards-yň eýeleri, şeýle-de tans, moda, binagärlik we jemgyýetçilik ylymlary pudagynda käbir baýraklara mynasyp bolanlar alyp biler.

«Bu baýraklaryň eýeleri karýerasynyň ýokary derejesine çykdylar we olar Beýik Britaniýa köp zat hödürläp bilerler. Nireden gelenleriniň däl-de, başarnyklarynyň we zehinleriniň esasynda iň gowy hünärmenleri çekmek – ine, biziň ballara esaslanýan täze immigrasiýa ulgamymyz hut şunuň üçin işlenip düzülendir» — diýip, Beýik Britaniýanyň Içeri işler ministri Priti Patel belledi.

2020-nji ýylda işe girizilen we ýurtda işlemek hem-de okamak üçin ballara esaslanýan wiza bermek ulgamy ýokary hünärli işçileri goldaýar. Wiza almak üçin hünär başarnyklary, iňlis dilini bilmegi we maliýe ýagdaýy göz öňünde tutulýar.