Yssy möwsümde örtükleri nähili dogry dakynmaly?

Yssy möwsümde örtükleri nähili dogry dakynmaly?

Yssy howa üçin nähili gorag serişdeleri laýyk däl? Yssy möwsümde örtükleri nähili dogry dakynmaly? Bular dogrusynda Rospotrebnadzoryň metbugat gullugy gürrüň berýär diýip, tj.sputniknews.ru belleýär.

Yssy howada ýapyk reňkli materiallardan taýýarlanan örtüklerden ýüz öwürmeli.
Rospotrebnadzor häzirki epidemiologiki ýagdaýda şeýle gorag serişdelerini, ýagny örtükleri ýylyň islendik wagtynda dakynmalydygyny, ýöne käbir şertleri göz öňünde tutmalydygyny belleýär. Rospotrebnadzoryň hünärmenleriniň aýtmagyna görä, açyk reňkli örtükleri dakynmaga çalyşmaly. Yssy howada gorag serişdesini ýygy-ýygydan çalşyryp durmaly, sebäbi olar çalt çyglanýarlar. Şol sebäpli-de, örtügiň täsirliligi peselýär.

«Yssy howada şahsy gorag serişdeleriniň ulanylmagy saglyk üçin howply däl we ol Gün urmasy bilen howp salmaýar. Örtük ýylylyk çalşygynyň düýpli bozulmagyna sebäp bolmaýar, şonuň üçin Gün urmasy ýaly netijelerinden gorkmagyň zerurlygy ýok» – diýip, Rospotrebnadzor belleýär.

Mundan başga-da, yssy howada kellä ýeňil zatlary geýmek, ýaglyk atynmak maslahat berilýär.