Serdar Berdimuhamedow: Türkmenistan bilen Russiýanyň özara haryt dolanyşygy $1,3 mlrd-dan geçdi

Serdar Berdimuhamedow: Türkmenistan bilen Russiýanyň özara haryt dolanyşygy $1,3 mlrd-dan geçdi

Türkmenistan bilen Russiýanyň arasyndaky özara haryt dolanyşygynyň möçberi geçen ýylda 1,374 mlrd amerikan dollaryna barabar boldy. Bu barada wise-premýer Serdar Berdimuhamedow Ýewraziýa hökümetara geňeşiniň mejlisiniň çäklerinde RF-niň Hökümet Baştutany Mihail Mişustin bilen geçiren duşuşygynyň barşynda belledi diýip, government.ru saýty belläp geçýär.

Mihail Mişustin koronawirus çäklendirmeleriniň ýaramaz täsirine garamazdan, bu görkezijiniň soňky bäş ýylda rekord görkezijidigini belledi. 2019-njy ýyl bilen deňeşdirilende iki ýurduň arasyndaky haryt dolanyşygynyň möçberi 40% ýokarlandy.
RF-niň hökümet ýolbaşçysynyň bellemegine görä, Russiýa Türkmenistan bilen özar gatnaşyklaryna täze itergi bermek, dürli ulgamlardaky bilelikdäki taslamalary we başlangyçlary gaýtadan işe girizmek isleýär.

Serdar Berdimuhamedow Ýewraziýa hökümetara geňeşiniň mejlisine gatnaşmaga çakylyk üçin rus tarapyna minnetdarlyk bildirip, bu duşuşygyň Russiýa bilen ikitaraplaýyn esasda bolşy ýaly, köptaraplaýyn esasda hem özara bähbitli gatnaşyklary işjeňleşdirmäge ýardam etjekdigine umyt bildirdi.
Söhbetdeşler şeýle hem medeni-ynsanperwer hyzmatdaşlygyň meselelerini maslahatlaşdylar.
Wise-premýer S.Berdimuhamedow Türkmenistanda rus dilini okatmaklyga uly üns berilýändigini, pandemiýa çenli bolsa, Russiýada 36 müň türkmen talybynyň bilim alýandygyny ýatlatdy.

Kazana saparynyň çäklerinde Serdar Berdimuhamedow şeýle hem Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanow bilen duşuşyk geçirdi. Söhbetdeşligiň barşynda taraplaryň arasyndaky özara haryt dolanyşygynyň 107 mln dollara ýetendigi bellenildi diýip, kazanfirst.ru saýty belläp geçýär. Nebitgaz, awtomobil gurluşygy, gämi gurluşygy hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda görkezildi.