Türkiýe 55 ýaşdan uly adamlara COVID-19-a garşy sanjym etmäge başlaýar

Türkiýe 55 ýaşdan uly adamlara COVID-19-a garşy sanjym etmäge başlaýar

Türkiýe COVID-19-a garşy sanjym kampaniýasynyň täze tapgyryna girişdi, onuň dowamynda 55 we ondan ýokary ýaşdaky adamlara sanjym ediler.

Köpçülikleýin sanjymyň nobatdaky tapgyry barada Saglygy goraýyş ministri Fahrettin Koja Twitterde habar berdi. Muny Anadolu agentligine salgylanmak bilen interfax.az ýetirýär.
Edara ýolbaşçysy görkezilen ýaş kategoriýasyndaky raýatlary sanjym almaga çagyrdy. “Biz üpjünçilik ýagdaýyna baglylykda, sanjym kampaniýamyzy dowam etdireris” – diýip, Koja belledi.
Resmi maglumatlara görä, Türkiýe 14-nji ýanwarda täze görnüşli koronawirus ýokanjyna garşy sanjym kampaniýasyny başlany bäri, tutuş ýurt boýunça bu kesele garşy 20 milliondan gowrak sanjym edildi.
Häzirki günde 12,2 milliondan gowrak adam birinji dozany aldy, ikinji dozany bolsa tas 7,8 million adam aldy.