Serdar Berdimuhamedow «Türkmenistanyň at gazanan itşynasy» diýen hormatly ada eýe boldy

Serdar Berdimuhamedow «Türkmenistanyň at gazanan itşynasy» diýen hormatly ada eýe boldy

Türkmen alabaýynyň baýramy mynasybetli Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Türkmenistanyň Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy, Halkara «Türkmen alabaý itleri» assosiasiýasynyň başlygy Serdar Gurbangulyýewiç Berdimuhamedowa «Türkmenistanyň at gazanan itşynasy» diýen hormatly at dakyldy.

Degişli Permana Türkmenistanyň Prezidenti gol çekdi.
Bellenilişi ýaly, bu resminama Türkmen halkynyň baý medeni mirasynyň aýrylmaz bölegi bolup durýan alabaý itini Türkmenistanyň Garaşsyzlyk ýyllarynda häzirki zaman dünýä ylmynyň gazananlaryny ulanmak arkaly ulgamlaýyn esasda saklamakda, ýetişdirmekde, köpeltmekde we onuň şan-şöhratyny dünýä ýaýmakda, halk seçgiçiligini ösdürmekde we kämilleşdirmekde, milli itşynaslyk mekdebiniň iň gowy däplerini wagyz etmekde gazanan uly üstünlikleri üçin hem-de köp ýyllaryň dowamynda çeken halal we yhlasly zähmetini nazara alyp kabul edildi.