S.Berdimuhamedow Türkmenistanyň Russiýa we Ýaponiýa bilen hyzmatdaşlyk boýunça düzümleriniň başlyklygyna saýlandy

S.Berdimuhamedow Türkmenistanyň Russiýa we Ýaponiýa bilen hyzmatdaşlyk boýunça düzümleriniň başlyklygyna saýlandy

Türkmen-rus we türkmen-ýapon hökümetara düzümleriniň türkmen bölegine Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Berdimuhamedow başlyklyk eder. Bu barada Hökümet mejlisinde habar berildi.

Mundan öň, bu wezipelere wise-premýer, daşary işler ministri R.Meredow ýolbaşçylyk edýärdi. R.Meredow dürli döwletler we ugurlar boýunça iş alyp barýan hökümetara toparlarynyň 10-a golaýyna ýolbaşçylyk edýär. Şunuň bilen baglylykda, Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň ýolbaşçysynyň işi üçin degişli şertleri üpjün etmek maksady bilen degişli karara gelendigini aýtdy. Döwlet Baştutanynyň belleýşi ýaly, munuň özi Russiýa we Ýaponiýa bilen hyzmatdaşlygy giňeltmek üçin has anyk we netijeli işleri geçirmäge ýardam berer.