Türkmenistanyň we Eýranyň DIM-niň ýolbaşçylary hyzmatdaşlyk maksatnamasyna gol çekdiler

Türkmenistanyň we Eýranyň DIM-niň ýolbaşçylary hyzmatdaşlyk maksatnamasyna gol çekdiler

8-nji aprelde Türkmenistanyň DIM-de Eýran Yslam Respublikasynyň Daşary işler ministri Muhammad Jawad Zarifiň ýolbaşçylygyndaky eýran hökümet wekiliýeti bilen geňeşmeler geçirildi. Gepleşikleriň netijesi boýunça iki döwletiň Daşary işler ministrleri «Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi bilen Eýran Yslam Respublikasynyň Daşary işler ministrliginiň arasynda 2021-2022-nji ýyllar üçin hyzmatdaşlyk etmegiň Maksatnamasyna» gol çekdiler.

Türkmenistanyň DIM-niň metbugat gullugynyň habar bermegine görä, gepleşikleriň barşynda taraplar syýasy-diplomatik ugur boýunça, şeýle-de söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlardaky türkmen-eýran gatnaşyklary bilen bagly meseleleriň giň gerimini ara alyp maslahatlaşdylar.
Iki döwletiň DIM-leriniň arasynda hyzmatdaşlyk aýratyn ara alnyp maslahatlaşyldy. Sebitde howpsuzlygy we durnuklylygy pugtalandyrmakda garaýyşlaryň meňzeşligi bellenildi. Owganystandaky ýagdaýlar boýunça pikir alşyldy.
Eýran tarapy şu ýylyň 12-nji dekabrynda Aşgabatda geçirilmegi meýilleşdirilýän parahatçylyga we ynanyşmaga bagyşlanan Halkara maslahata gatnaşmaga çagyryldy.
Hereket edýän hukuk resminamalaryna syn bermek bilen birlikde, Hazar deňziniň meseleleri hem-de Altynjy Hazar Sammitine görülýän taýýarlyk işleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Agzalan ugur boýunça hyzmatdaşlygy ösdürmek babatda özara gyzyklanma bildirildi.