Dünýäde meşhur «OK» sözi nähili ýüze çykdy

Dünýäde meşhur «OK» sözi nähili ýüze çykdy

«OK» aňlatmasyny biz hemişe diýen ýaly ulanýarys, şeýle-de bolsa döwrümiziň iň meşhur sözi barada bilýän zadymyz az bolsa gerek. «OK» sözüniň gelip çykyşy barada, esasan, 5 sany çaklama bar diýip, news.mail.ru belleýär. Ýagny:

1. «O.K.» aňlatmasy ilkinji gezek 1839-njy ýylyň 23-nji martynda «Boston Morning Post» gazetinde ulanyldy diýlip hasaplanylýar. Şonuň üçin «O.K.» 23-nji martda doglan gününi belleýär. Şol döwürde abbrewiaturalar (gysgaltmalar) ýörgünli bolupdyr. Mysal üçin, birnäçe wagtlap «ähli zat ýerbe-ýer», «elbetde», «hemme zat gowy» diýen manylary berýän «all right» sözünden gelip çykan OW gysgaltmasy ulanylypdyr.
«O.K.» aňlatmasy sowatsyzlygyň üstünden gülýän satiriki sütünde peýda bolýar. Bu «ähli zat dogry» diýmegi aňladýan «oll korrekt» diýlip ýalňyş ýazylan (dogrusy: all correct) aňlatmanyň gysgaldylan görnüşidir.
2. Amerikan demokratlary «OK-yň» şeýle gelip çykyşy bilen razylaşman, öz pikirlerini öňe sürýärler. Partiýa wekilleri «OK-yň» klublary «The Democratic OK Club-yň» adyndan gelip çykandygyny tassyklaýarlar. Bu ýagdaýda OK – ABŞ-nyň şol wagtky prezidenti Martin Wan Býureniň doglan Old Kinderhook şäheriniň gysgaldylan ady. Geljekki prezident bu sözi «OK üçin ses ber» diýen çagyryş bilen saýlaw kampaniýasynda ulanýar.
3. 1960-njy ýyllarda dilçi alym Allen Rid bu sözüň gelip çykyşy barada birnäçe garaýyşlary öňe sürýär. Çaklamalaryň birine görä, «OK» ABŞ-da raýatlyk urşy döwründe öndürilen Orrin Kendall goşun kökesiniň hödürlenmegi bilen bir wagtyň özünde meşhur boldy.
4. Şeýle-de, Rid «OK-yň» – «açyk açar» telegraf adalgasynyň gysgalmagyndan gelip çykandygyny çaklaýar. Telegraf açarlary diýlip Morze kod belgilerini ibermek üçin ulanylýan geçiriji gurluşlar atlandyrylypdyr.
5. Dil taryhçylarynyň köpüsi «OK-yň» has gadymydygyny belleýärler we bu gysgaltmanyň ýewropa dilleriniň köpüsinde bardygyny öňe sürýärler. Mysal üçin, grek dilinde «ola kala» – «ähli zat gowy» diýmegi aňladýar, latyn dilinde bu «omnia correcta» sözi bilen aňladylýar, finler bolsa «oikea» – «dogry» diýýärler.