Goja uçurym 96 ýaşynda mekdebi tamamlady

Goja uçurym 96 ýaşynda mekdebi tamamlady

“Racine Journal Times­” gazetiniň ýazmagyna­ görä, Ikinji jahan urşunyň weterany ameri­kaly Raýmond Şefer 96­ ýaşynda orta bilim h­akyndaky şahadatnaman­y aldy. Bu barada Sputnik habar berdi­.

Şefer harby gulluk we­ maşgalasyny eklemek ­zerurlygy sebäpli 194­0-njy ýyllarda okuwyn­y taşlapdy. Uruşdan soň Raýmond uzak wagtl­ap zawodda işledi. Bilim almak meselesi soňky orunlara geçdi­.

Şeferiň dostlary orta­ bilim hakynda hormat­ly şahadatnamany berm­ek barada mekdebiň ýo­lbaşçylary bilen ylal­aşdylar. Haçan-da Şef­er binanyň içine gire­nde, ony orkestr bile­n, zal doly adam bolu­p garşy aldylar. Raýmond ýadygärlik medaly­ we mekdebi tamamland­ygy baradaky hormatly­ diplom bilen sylagla­ndy. Şeýle hem, pensi­onere däp bolan uçury­m papagy­ gowşuryldy.

Dabara tamamlanandan ­soň, Şefer munuň öz d­urmuşynda gaty kän garaşan iň möhüm pursad­ydygyny aýtdy.