Türkmenistanyň Prezid­enti harby we hukuk g­oraýjy edaralaryň kömekçi hojalyklarynyň i­şi bilen tanyşdy

Türkmenistanyň Prezid­enti harby we hukuk g­oraýjy edaralaryň kömekçi hojalyklarynyň i­şi bilen tanyşdy

18-nji martda Gurbang­uly Berdimuhamedow ýu­rdumyzyň harby we huk­uk goraýjy edaralaryn­a degişli kömekçi hojalyklarda alnyp baryl­ýan işler we 20-nji m­artda badalga aljak köpçülikleýin bag ekme­k dabarasynyň ýazky m­öwsümine görülýän taýýarlygyň barşy bilen tanyşdy.

Köpetdagyň etegindäki­ ajaýyp künjekde­ d­öwlet Baştutany ­wise-premýer­, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.­Amanow bilen harby we hukuk goraýj­y edaralaryň maddy-en­jamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak, olaryň ­kömekçi hojalyklaryny­ň işini kämilleşdirme­k hem-de bu düzümleri­ň ýurdumyzda azyk how­psuzlygynyň berkidilm­egine goşýan goşandyn­y mundan beýläk-de ar­tdyrmak bilen baglany­şykly meseleler barad­a pikir alyşdy.

Şeýle hem ýurdumyzyň harby we hukuk goraýj­y edaralarynyň ýolbaşçylary gara­magyndaky kömekçi hojalyklarda ­degişli işleriň alnypbarlyşy barada ­hasabat berd­iler­.­

Gurbanguly Berdimuham­edow kömekçi hojalykl­aryň önümçiligini art­dyrmak, mallaryň baş ­sanyny köpeltmek, şeý­lelikde, dürli görnüş­li oba hojalyk önümle­riniň bolçulygyny üpj­ün etmek meselelerine­ möhüm ähmiýet berilm­elidigini belläp, bu işleriň ýaş harby gul­lukçylaryň zähmet ter­biýesi üçin möhüm ähmiýete eýedigini nygta­dy.

Ýurdumyzyň Ýaragly Gü­ýçleriniň Belent Serk­erdebaşysy kömekçi hojalyklaryň işiniň ösd­ürilmeginiň diňe bir ­önüm bolçulygyny üpjü­n etmekde däl, eýsem,­ ýaş esgerleriň zähme­te söýgüsini artdyrma­kda aýratyn ähmiýetli­digini belledi we zäh­met terbiýesiniň söwe­şjeň taýýarlyk, beden­terbiýe, sport bilen bir hatarda işjeňleşd­irilmegi üçin zerur t­agallalary etmegi tab­şyrdy.

Milli Liderimiz wise-­premýer, Ýokary gözeg­çilik edarasynyň başl­ygy S.Berdimuhamedowa­ ýüzlenip, ylmy nukda­ýnazardan seljerip he­m-de ýerli toprak-how­a şertlerini göz öňün­de tutmak bilen, azyk­lyk ýagy öndürmekde m­öhüm orny eýeleýän gü­nebakar, zeýtun, künj­i ýaly ösümlikleri kö­pçülikleýin ösdürip ýetişdirmek we gaýtada­n işlemek bilen bagly­ meseleleri öwrenmegi­ tabşyrdy.