Türkiýä gitmek isleýänler üçin täze düzgünler girizildi

Türkiýä gitmek isleýänler üçin täze düzgünler girizildi

15-nji martdan başlap, Türkiýäniň çägine girmek isleýän daşary ýurtlular ýörite elektron görnüşi doldurmaly bolarlar. Bu barada Syýahatçylyk operatorlary birleşigi (ATOP) iri howa gatnadyjysyna salgylanyp habar berýär. Muny news.mail.ru ýetirýär.

Respublikanyň Saglygy goraýyş ministrligi Türkiýä gelýän ähli uçuşlarda koronawirusa gözegçilik etmek üçin kagyz anketasyny doldurmak baradaky talaplary ýatyrýar. Bu talap kadadan çykma hökmünde diňe üstaşyr geçýän ýolagçylara degişlilikde saklanyp galýar, çünki olar bu resminamany gönüden-göni uçarda doldurmaly bolýarlar. 
Täze düzgünlere laýyklykda, gelýän ýolagçylar syýahatdan 72 sagat öň Türkiýäniň Saglygy goraýyş ministrliginiň web sahypasynda blankany doldurmaly bolarlar. Şol bir wagtda resminamany hem çap etdirip almaly, hem islendik elektron enjamyna geçirip almaly. Soňra bu resminamany uçuş wagtynda howa menzilindäki awiakompaniýanyň işgärine görkezmeli.
Şeýle hem, türk bölüminiň web sahypasynda hasaba alnanda syýahatçylardan hökmany suratda ulgamda bolan telefon belgisiniň görkezilmeginiň talap ediljekdigi anyklaşdyrylýar. Ýörite programma syýahatçylara ýurduň içinde aýlanmak, myhmanhanalara ýerleşmek we dürli obýektlere hem-de çärelere gatnaşmak üçin zerur bolan özboluşly HES-kod berer.