Ak çöregiň saglyga ýetirip biljek zyýanly taraplary

Ak çöregiň saglyga ýetirip biljek zyýanly taraplary

Alymlar tarapyndan ge­çirilen barlaglar ak ­çörek, makaron ýaly ­arassalanan galla önü­mlerini aşa köp sarp ­etmegiň saglyk üçin h­owply bolup biljekdig­ini görkezdi. Bu bara­da ferra.ru habar ber­di.

Žurnalistleriň bellemegine görä, bu iýmitleri a­şa köp iýmek ýürek-da­mar keselleriniň döre­mek howpuny ýokarland­yryp biler. Bu ýerde ­gürrüň galla önümleri­, üwemek ýa-da elemek­ arkaly mehaniki taýd­an kepegi aýrylan önü­mler hakda barýar. Şe­ýle iýmit gandaky şek­eriň mukdaryny köpeld­ýär we bu bolsa öz ge­zeginde ýürek-damar u­lgamyna täsir edýär.
Şeýle hem, alymlar dä­ne arassalanylanda ýo­kumly maddalaryň ýary­synyň ýa-da üçden iki­ böleginiň ýitýändigi­ne göz ýetirdiler. Ol­ar kän arassalanmadyk­ bugdaýy öz içine alý­an däne garyndysyny i­ýmegi maslahat berdil­er.