BMG: COVID-19 sanjymlary 130-dan gowrak ýurtda elýeterli däl

BMG: COVID-19 sanjymlary 130-dan gowrak ýurtda elýeterli däl

Dünýäniň 130-dan gowrak ýurdunyň ýaşaýjylary koronawirus ýokançlygyna garşy henizem sanjym alyp bilmeýärler. Bu barada 24-nji fewralda ÝUNESKO-nyň Halkara bioetika komiteti we Bütindünýä ylmy bilimler we tehnologiýa etikasy komiteti (COMEST) tarapyndan berlen bilelikdäki beýanatda aýdylýar. Muny REGNUM habar berýär.

“Sanjym kampaniýasy yglan edilende, dünýä ýeňillik bilen dem aldy, ýöne raýdaşlyk bolmasa, biz bu maksada ýetmekden uzakdadyrys. 130-dan gowrak ýurt entek ýekeje doza hem sanjym almady we iň ejiz ýurtlar häzirki wagtda goralmaýar"-diýip, ÝUNESKO-nyň baş direktory Odre Azule belleýär.

Şeýle hem ol ösen ýurtlaryň öz ilatyny sanjym bilen üpjün edýändigine garamazdan, ösýän ýurtlaryň "yzda galýandygyny" we häzirki ýagdaýynda 2022-nji ýyla çenli sanjymlara eýe bolup bilmejekdigini aýtdy.
Beýanatda dünýä jemgyýetçiligini häzirki sanjym strategiýasyny täzeden gözden geçirmäge we sanjymlary “global jemgyýetçiligiň bähbidi” hökmünde görmäge, diňe derman serişdeleriniň iň gowy bahalaryny hödürläp biljekler däl-de, ähli ýurtlar üçin deň esasda elýeterliligi üpjün etmäge çagyryş öz beýanyny tapýar.