Italýan teleýaýlymy Türkmenistan barada syýahatçylyk wideoroligini görkezdi

Italýan teleýaýlymy Türkmenistan barada syýahatçylyk wideoroligini görkezdi

Italiýanyň Rai Tre ýaýlymy 21-nji fewralda her ýekşenbe güni agşam ýaýlyma çykýan Kilimangiaro telegepleşiginde Türkmenistan barada wideoşekillerini görkezdi.

ORIENT agentliginiň habar berşi ýaly, Türkmenistan baradaky wideofilm mazmunynda italýan syýahatçylaryny haýran galdyran Aşgabadyň, Merwiň we Köneürgenjiň gözel ýerleri barada wizual hem-de tekst maglumatlaryny saklaýar, şeýle-de köpçülikleýin zyýarat ýeri bolan Dänewdäki metjit barada gürrüň berýär.
Wideonyň awtorlary Türkmenistanyň esasy syýahatçylyk ýerleriniň biri bolan Derwezedäki gaz kraterini hem ünsden düşürmediler we onuň ýüze çykyş taryhyny gürrüň berdiler. Filmde tomaşaçy Türkmenistanyň döwlet nyşanlaryny, milli egin-eşikli adamlary, dürli döwürleriň taryhy we medeni ýadygärliklerini, şeýle-de ýurduň ajaýyp we özboluşly keşbini döredýän tebigy gözelligini synlap biler.
Rai döwlet teleradioýaýlym korporasiýasynyň üçünji ýaýlymy bolan Rai Tre durmuş-medeni ugra has köp üns berýär.
Belläp geçsek, geçen ýekşenbe gününiň agşamky ýaýlymy italýan jemgyýetiniň Türkmenistan bilen ilkinji tanyşlygy däl. Tomaşaçylar bilen geçirilen pikir soraşmanyň netijesi boýunça, Rai Tre teleýaýlymy Türkmenistany 2018-nji ýylda “Taryh” nominasiýasynda syýahatçylar üçin iň gowy ýer diýip atlandyrdy.