McDonald’s gaplary täze dizaýna eýe bolar

McDonald’s gaplary täze dizaýna eýe bolar

Dünýä belli tiz tagam ulgamy bolan McDonald’s önümleri üçin gaplaryň daşky görnüşine düýpli üýtgeşmeleri girizmegi meýilleşdirýär. Bu barada EVO-RUS.COM saýty habar berýär.

Täze dizaýny taýýarlamak bilen Pearlfisher brend agentliginiň işgärleri meşgullanýar. Dizaýnerler nyşanlaryň bähbidine tekstden ýüz öwürmek isleýärler. Olar toruň ähli önümlerini birleşdirýän bitewi wizual stili görkezerler. Kompaniýanyň wekilleriniň aýtmagyna görä, toruň häzirki stili eýýäm köneldi, şonuň üçin ony batyrgaý grafiki çözgütler bilen täzelemek kararyna gelindi. Kompaniýa täze dizaýnyň ýeňillik we şatlyk duýgusyny berjekdigini belleýär. 
Balyk kotletli gamburger Filer-O-Fish üçin gök reňkli tolkunlar ulanylar. Çizburgerler üçin altyn reňkli peýnir ereýän görnüşinde şekillendirilen gap dörediler. Şeýle dizaýn diňe bir täze öwüşgin bermän, eýsem toruň işgärlerine harytlary sargyt boýunça aňsat kesgitlemäge mümkinçilik berer.
McDonald’s soňky gezek 2016-njy ýylda rebrend etdi. Şonda kompaniýa iri ýazgylaryň peýdasyna gaplamadaky bezeglerden ýüz öwürdi. Ondan öň McDonald’s-yň önüm gaplary 2013-nji ýylda üýtgedi.