Smartfon şöhleleriniň rak keselini döretmeýändigi subut edildi

Smartfon şöhleleriniň rak keselini döretmeýändigi subut edildi

ABŞ-nyň Milli saglygy goraýyş institutynyň alymlary smartfonlaryň radiasiýasynyň adama näderejede ýaramaz täsir edýändigini kesgitlediler. Barlaglaryň netijesinde, telefonyň rak we beýleki kesellere täsiriniň ýokdugy anyklanyldy. Bu barada oane.ws habar berdi.

Alymlar synag hökmünde tejribehana syçanlaryny günde 9 sagatlap 2G-den 5G-e çenli radiasiýa sezewar etdiler. 10 ýyllyk barlagyň dowamynda awtorlar işläp duran smartfonlaryň janly organizmlere we adam bedeniniň öýjüklerine edýän täsiri barada giňişleýin maglumat goruny edinmegi başardylar. Hususan-da, telefonlaryň rak keseline sebäp bolup biljekdigi baradaky ynanç ýalana çykaryldy. Synag wagtynda bu kesele diňe sanlyja syçan ýolukdy. Alymlar munuň hem telefonyň radiasiýasy zerarly däl-de, genetiki ýa-da dogabitdi patologiýa sebäpli şeýle bolandygyny düşündirdiler.
Şeýle-de bolsa, hünärmenler adam bedeniniň smartfondan çykýan tolkunlaryň täsirini asla duýmaýar diýmekden saklanýarlar. Ýöne bu tolkunlaryň ýaramaz täsiriniň ýokdugy welin anyklanyldy. Sebäbi syçanlaryň sezewar edilen iň gowşak tolkuny hem häzirki zaman telefonynyň çykarýanyndan birnäçe esse güýçlüdi.