Hytaýlylar Aý senenamasy boýunça Täze ýyly garşy aldylar

Hytaýlylar Aý senenamasy boýunça Täze ýyly garşy aldylar

Tutuş dünýäde tas 1,5 mlrd-a golaý hytaýly penşenbeden anna geçilen gije Aý senenamasy boýunça Ak metal öküziň nyşany bilen geçiriljek Täze ýyly garşy aldylar. TASS agentliginiň habar bermegine görä, bu ýyl HHR-iň ilatynyň aglabasy Täze ýyl gijesini öýde geçirdiler: şowhunly dabaralar, restoranlara we gezelenç etmäge gitmek koronawirus sebäpli soňa goýuldy. 

Täze ýyl agşamynyň ýa-da hytaýlylaryň atlandyryşy ýaly Çunsze (Bahar baýramy) gününiň esasy şagalaňlarynyň biri Merkezi telewideniýede ýaýlyma berlen “Çunwan” dabaraly konserti boldy. Ýerli wagt bilen 20:00-dan açyk reňkli eşikleri geýen alyp baryjylar ýarygijä çenli wagty hasapladylar. 
Çunsze baýramçylygynyň bassyr ikinji ýyl pandemiýa zerarly bozulandygyna garamazdan, hytaý ýaşaýjylary umydyny ýitirmän, täze ýylda öküziň goldawyna sabyrsyzlyk bilen garaşýarlar. Hytaý medeniýetinde bu jandar amaly we ylahy ýörelgäniň arasyndaky deňagramlylygyň nyşany hasaplanýar, ol, köplenç, hytaý suratlarynda şekillendirilýär. Iň giňden ýaýran sýužetleriň biri hem gerşinda agaç tüýdük çalýan çaga oturan öküzdir. Hytaýlylar bu suratda öküziň özünde yhlasy we altruizmi jemleýändigini aýdýarlar.
Täleýnama görä, Ak metal ýyly özi bilen üýtgeşmeleri getirer. Bu, aýratynam, gündogar senenamasy boýunça Geçi ýylynda doglanlara degişlidir. Täze ýyl 12-nji fewralda başlady we 2022-nji ýylyň 31-nji ýanwarynda tamamlanar.