Beýik Britaniýada COVID-19-a garşy iki dürli sanjymyň garyndysy synagdan geçirilýär

Beýik Britaniýada COVID-19-a garşy iki dürli sanjymyň garyndysy synagdan geçirilýär

Beýik Britaniýada Oksford uniwersiteti we britan-şwed farmasewtik kompaniýasy AstraZeneca, şeýle-de amerikan kompaniýasy Pfizer tarapyndan döredilen koronawirusa garşy sanjymlary “garyşdyrmak we utgaşdyrmak boýunça” synaglar geçirilýär. Bu derman serişdeleriniň ýetmezçiligi baradaky aladalar bilen baglanyşykly diýip, Angliýanyň baş sanitariýa lukmanynyň orunbasary Jonatan Wan-Tam aýtdy. Bu barada health.sm.news habar berýär.

Synaglar Oksford uniwersiteti tarapyndan geçirilýär. Hökümet bu synaglara 7 mln funt sterling bölüp berer.
Synaglar üçin 50 ýaşdan ýokary 800 meýletinçiden ybarat topar ýygnalýar. Olaryň bir bölegi AstraZeneca sanjymynyň birinji dozasyny, beýleki bölegi Pfizer/BioNTech sanjymyny alar. Birnäçe hepde geçensoň, toparyň ýarysy şol bir sanjymyň ikinji dozasyny alar, galanlary başga sanjym alar.
Synag wagtynda alymlar bu ýagdaýda gorag derejesiniň şol bir sanjymyň iki dozasynyň adaty goýberilmegi bilen deňeşdirilende, näderejede tapawutlanýandygyny anyklamak isleýärler.
Hünärmenler tejribe üstünlikli bolan ýagdaýynda, garyşyk ýa-da saýlama sanjymlary ulanmak bilen uly ýaşly ilatyň sanjymyny aňsatlaşdyrmak bolar diýip hasaplaýarlar. Mundan başga-da, şeýle utgaşdyrma bilen sanjymyň güýjüni ýokarlandyryp bolar diýlip çaklanylýar, sebäbi aýratynlykda olar immun ulgamynyň dürli böleklerine täsir edip bilýärler.