BSGG Beýik Britaniýany köpçülikleýin sanjymlardan ýüz öwürmäge çagyrdy

BSGG Beýik Britaniýany köpçülikleýin sanjymlardan ýüz öwürmäge çagyrdy

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy (BSGG) Beýik Britaniýanyň we beýleki döwletleriň ýolbaşçylaryny ilata koronawirusa garşy sanjym etmek meýilnamalaryndan ýüz öwürmäge we derman serişdelerini beýlekiler bilen paýlaşmaga çagyrdy. Bu barada BSGG-niň resmi wekili Margaret Harris habar berýär diýip, iz.ru belläp geçýär.

“Biz saglygy goraýyş ulgamyndaky işgärlere we koronawirusyň ýokuşma howpy ýokary bolan adamlara sanjym edýän ýurtlar derman serişdesiniň beýlekiler üçin elýeterliligini kepillendirmeli diýip hasaplaýarys” – diýip, ol BBC teleýaýlymyna beren interwýusynda belledi.

Harrisiň aýtmagyna görä, şeýle çemeleşmäni ykdysady we ahlak nukdaýnazaryndan dogry diýip atlandyryp bolar. BSGG-niň wekili soňky döwürde köp makalalarda döwletleriň arasynda berk baglanyşygyň bardygy sebäpli, diňe öz ýurduň ilatyna sanjym etmegiň ýerliksizdigi barada aýdylýandygyny belledi.
Beýik Britaniýada ilat üçin sanjymlar 8-nji dekabrda başlandy. Häzirki wagtda ýurduň ýaşaýjylaryna amerikan kompaniýasy Pfizer bilen german hyzmatdaşy BioNTech-iň, şeýle-de britan-şwed kompaniýasy AstraZeneca bilen Oksford uniwersitetiniň derman serişdeleri sanjym edilýär. Hökümetiň berýän maglumatlaryna görä, sanjymyň iki dozasynyň ilkinjisi eýýäm 7,9 mln adama – patyşalygyň ilatynyň tas 12%-ine berildi.