Hindistan koronawirusa garşy sanjym etmek boýunça rekord goýdy

Hindistan koronawirusa garşy sanjym etmek boýunça rekord goýdy

Hindistanda geçen bir günde koronawirus ýokanjyna garşy 347 058 raýata sanjym edildi, bu 16-njy ýanwarda başlanan milli sanjym kampaniýasy üçin rekord boldy. Bu barada TASS habar berýär.

Saglygy goraýyş we maşgala abadançylygy ministrliginiň şenbe güni öz saýtynda habar bermegine görä, sanjymyň ilkinji hepdesinde ýurtda jemi 1 390 592 adama sanjym edildi. 
Ondan öň, bir günde sanjym alanlaryň iň köp mukdary penşenbe güni hasaba alyndy, şonda 237 050 adam sanjym aldy. Şeýlelik bilen, kampaniýanyň ilkinji ýedi gününde sanjym edilen adamlaryň ortaça gündelik sany 198 656-a barabar boldy.
Saglygy goraýyş ministrligi sanjym merkezlerine gelýänleriň sanynyň artýandygyny belleýär. Ilkinji günlerde garaşylyşyndan az adam sanjym aldy: mysal üçin, kampaniýanyň ilkinji gününde 300 müň adamyň sanjym almagy meýilleşdirilipdi, ýöne sanjym üçin 207 229 adam geldi. Soňra sanjym alýanlaryň sany köpelip başlady.
16-njy ýanwarda Hindistanda ýerli häkimiýetler tarapyndan “dünýäde iň ulusy” diýlip atlandyrylan koronawirusa garşy milli sanjym kampaniýasy başlady. Birinji tapgyrda 30 million adamyň – 10 million lukmançylyk işgäriniň we howply ýerlerde işleýän 20 million işgäriň – polisiýa işgärleriniň, harby gullukçylaryň, raýatlary goramagyň edarasyna gulluk edijileriň sanjym almagy meýilleşdirilýär. Soňra 50 ýaşdan ýokary we 50 ýaşa çenli adamlara sanjym ediler (jemi 270 million adam). Hindistan şu ýylyň iýul aýyna çenli 300 million töweregi adama sanjym etmegi göz öňünde tutýar. Sanjym meýletin esasda alnyp barylýar.