Türkmenistana ýene-de gar bilen aýaz aralaşýar

Türkmenistana ýene-de gar bilen aýaz aralaşýar

Öňümizdäki anna gününe çenli ýurdumyzyň ähli ýerlerinde howanyň üýtgemegine garaşylýar. Muny Türkmenistanyň Gidrometeorologiýa baradaky döwlet gullugynyň maglumatlary tassyklaýar.

Şu gün gündizine howanyň az-kem maýyl bolandygyna garamazdan, eýýäm 21-nji ýanwarda günüň ikinji ýarymynda Aşgabatda, Ahal, Balkan we Daşoguz welaýatlarynda 0 gradusdan -3 gradusa çenli sowuk howanyň bolmagyna garaşylýar, ýagyş we gar gatyşykly ýagyn ýagyp, demirgazyk-günbatardan ugruny üýtgetmeýän şemal öwser. Gijelerine ýagynyň derejesiniň käbir ýerlerde 90%-e çenli bolmagyna garaşylýar. Lebap we Mary welaýatlarynda gündizine howanyň + 19 ... + 20 gradus maýyl bolmagyna garaşylýar.
Ýöne 22-nji ýanwarda howa ýurduň hemme ýerinde diýen ýaly mazaly sowar: howanyň gündizine -2 gradusdan gijesine -6 gradusa çenli durnukly bolmagyna garaşylýar.
Şu günler irden howanyň temperaturasynyň güýçli aşaklaýandygyna gözegçilik edilýär. Mysal üçin, 21-nji ýanwardan 22-nji ýanwar aralygynda gijäniň temperaturasy -2 gradusdan irden -6 gradusa çenli üýtgäp biler.
Şonuň üçin işe ýa-da okuwa gidilende, hökmany suratda ýyly geýinmegiňizi ýatladýarys.