Türkmenistan we Hindistan syýasy geňeşmeleri geçirdi

Türkmenistan we Hindistan syýasy geňeşmeleri geçirdi

13-nji ýanwarda Türkmenistanyň we Hindistan Respublikasynyň Daşary işler ministrleriniň arasynda iki ýurduň DIM-niň orunbasarlarynyň derejesinde syýasy geňeşmeler sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň metbugat gullugy habar berýär.

Duşuşykda türkmen wekiliýetine Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajiýew, hindi wekiliýetine – Hindistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary (Secretary West) Wikas Swarup ýolbaşçylyk etdiler.
Işjeň söhbetdeşligiň barşynda diplomatlar sebit we halkara gün tertibine degişli bolan, şol sanda Owganystan bilen bagly meseleler dogrusynda pikirleri alyşdylar, hyzmatdaşlygyň giň toplumyny öz içine alýan ikitaraplaýyn özara hereketleriň has-da işjeňleşdirilmeginiň derwaýyslygyny belläp geçdiler.
Ileri tutulýan bilelikdäki taslamalaryň hatarynda maýa goýum hem-de üstünlikli durmuşa geçirmek babatynda hindi tarapynyň esasy gatnaşyjysy bolan TOPH gaz geçirijisiniň gurluşygy aýratyn nygtaldy we onuň depgininiň soňky döwürde ähmiýetli derejede işjeňleşdirilendigi hem bellenilip geçildi.
Türkmen tarapy öz nobatynda Hindistany Türkmenistanda hususy pudagy ösdürmek maksady bilen döredilmegi meýilleşdirilýän Maýa goýum Gaznasyna gatnaşmaga çagyrdy.
Diplomatlar şeýle-de pandemiýadan soňky döwürde ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn hyzmatdaşlygyň netijeli dowam edilmegi üçin täze çemeleşmeleriň gözleglerinde özara hereketleriň has hem ýygjamlaşdyrylmagynyň derwaýyslygyny belläp geçdiler.