Türkmenistan 2020-nji ýylda ECO-93 benzininiň eksportyny 2 esseden gowrak artdyrdy

Türkmenistan 2020-nji ýylda ECO-93 benzininiň eksportyny 2 esseden gowrak artdyrdy

2020-nji ýylyň ýanwar-oktýabr aýlarynda daşary ýurtly alyjylaryň arasynda meşhur bolan ECO-93 söwda belgili benziniň eksporty öňki ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 2,3 esse ýokarlandy. Bu barada ORIENT agentligi Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetine salgylanyp habar berýär.

Koronawirus pandemiýasy sebäpli dünýä söwdasyndaky kynçylyklara garamazdan, «mawy ýangyçdan» türkmen benzinini Beýik Britaniýa, Daniýa, Bolgariýa, Gruziýa, Russiýa, Özbegistan, Owganystan ýaly dünýäniň onlarça döwleti satyn alýar.
“Türkmengaz” döwlet konserni ýanwar-noýabr aýlarynda tebigy gazdan benziniň öndürilişini 3,6 esse ýokarlandyrdy.
Ýatlap geçsek, tebigy gazdan benzini senagat taýdan öndürýän dünýädäki ilkinji zawod 2019-njy ýylyň başynda Ahal welaýatynda ulanylyşa girizildi. Zawod her ýyl EURO-5 standartyna laýyk gelýän 600 müň tonna ekologiýa taýdan arassa sintetik ECO-93 benzini öndürmäge ukyply.
Hünärmenleriň habar bermegine görä, türkmen tebigy gazyndan benzin ulanylanda kükürt oksidiniň zyýanly zyňyndylary 50 esse, azot oksidi – 5 esse, uglerod oksidi – 2 esse, uglewodorod – 20%-e çenli azalýar.